Dev│e cen╩JeHetCe& efuebke└
efmeke╠│egefjýerpe Sb[ Ske╠me«eWpe yees[& DeeHe└ Fbef[│ee (mesyeer)
mesyeer YeJeve, yeebŕe keg└uee& ke└ebHueske╠me, yeebŕe (HetJe&), cegbyeF& - 400 051.
Jesye meeFý : http://www.sebi.gov.in/
mesvý^ue ef[Heesefpeýjer meefJe&mespe efue. (meer[erSmeSue)
16JeeR cebefpeue, peerpeerYee│e ýe@Jej, yeecyes mýe@ke└ Ske╠me«eWpe, oueeue mý^erý, cegbyeF& - 400 001.
Jesye meeFý : http://www.cdslindia.com/
efjpeJe& yeQke└ DeeHe└ Fbef[│ee (DeejyeerDeeF&)
Menero YeieleeEmen jesŠ[, He└esý&, cegbyeF& - 400 023.
Jesye meeFý : http://www.rbi.org.in/home.aspx
efceefvemý^er DeeHe└ keb└Heveer DeHes└│eme&
Yeejle mejke└ej, Meem$eer YeJeve, veF& efouueer - 110 001.
Jesye meeFý : http://www.mca.gov.in/
keb└Heveer uee@ yees[&
Sveýermeer neGme, Sve. Sce. ceeie&, yesuee[& Fmýsý, cegbyeF& - 400 001.
Jesye meeFý : http://clb.nic.in/