ė^s[ ŪeskeĀ ŌeCeeueer
 ė^s[ ŪeskeĀ 
yeepeej ceW HeejoefMe&lee yeveeģes jKeves kesĀ DeHeves Ōeģeeme kesĀ lenle yeerSmeF& ves DeHeves Jesye meeF&ė Hej FeqkeĖJeėer mesieceWė kesĀ efueS ``ė^s[ ŪeskeĀ'' keĀe MegYeejbYe efkeĀģee nw~

Fme efJeefMeä megefJeOee kesĀ ceeOģece mes efveJesMekeĀ meewoe efkeĀģes peeves kesĀ efove ner Fme Jesye meeF&ė Hej DeHeves meewoeW keĀer hegefä keĀj mekeĀles nQ~ FmekesĀ efueS efveJesMekeĀ keĀes keĀe@vė^skeĖė veesė ceW efoģes ieS efJeJejCeeW keĀe ė^s[ ŪeskeĀ efmemėce ceW efoģes ieS efJeJejCeeW kesĀ meeLe efceueeve keĀjvee neslee nw~

nce yeerSmeF& Hej meewoeW keĀer Hegefä kewĀmes keĀj mekeĀles nw?

yeerSmeF& ceW efkeĀģes ieģes DeHeves meewoeW keĀer Hegefä DeeHe `ė^s[ ŪeskeĀ ` ceW veerŪes JeefCe&le HeŨefle kesĀ Devegmeej keĀj mekeĀles nQ~

meewos keĀer hegefä - ŌeefŽeĀģee

ke=ĀHeģee FmekesĀ efueS ė^s[ veesė ceW efoģes ieS mebyebefOele ė^s[ DeebkeĀæ[eW, pewmes meewos keĀer efleefLe, mŽeĀerHe keĀes[, keĖueeģevė keĀes[ (Dee@[&j vebyej DeLeJee ė^s[ vebyej) keĀes oeefKeue keĀjW~

DeeHekesĀ Üeje JewOe metŪeveeDeeW keĀes oeefKeue keĀjves kesĀ yeeo efmemėce legjble HeefjCeece GHeueyOe keĀje osiee~

ģen HeefjCeece DeeHekeĀes F&-cesue kesĀ ceeOģece mes Yeer efceue mekeĀlee nw~

meewoeW keĀer peevekeĀejer efkeĀleves efoveeW lekeĀ GHeueyOe jnsieer?

ģen peevekeĀejer Deeieeceer HeebŪe keĀejesyeejer efoveeW lekeĀ GHeueyOe jnWieer~