keÀejesyeej ceW Gíeue
22/02/2019 10:55:11 AM
YeeJe
efmeke̳egefjìer keÀesæ[efmeke̳egefjìerDeepe
(kegÀue Mes³eme&)
oes meHleen keÀe DeewmeleGíeue
(Je=ef× iegCeebkeÀ)
DebefleceHeefjJele&ve
532509सुप्राजीत इंजी14,38,7924,954290.43197.05-0.96 %
500247कोटकबैंक39,51,52986,04545.921,244.20-3.47 %
532210सिटी यूनियन बैंक3,09,02312,67924.37179.700.56 %
540787ICICIB2218,08,5992,05,1438.8233.800.63 %
509557गरवारेफाइबर्स25,5382,9448.671,036.00-1.12 %
532531स्ट्राइड्स फार्मा5,72,9621,17,4694.88420.700.44 %
540767रिलायंसनिप्पोन3,53,64174,7984.73199.756.79 %
507878यूनिटेक1,01,00,83722,29,6934.531.311.55 %
539268सिनजेन47,43911,0354.30591.650.96 %
500010एचडीएफसी1,67,13744,7913.731,884.05-0.40 %
533033आईसजेक3,1849013.534,800.000.05 %
533155जुबएलफुड2,58,73881,5633.171,298.85-1.37 %
532187इंडसइंडबैंक1,33,02644,8892.961,479.850.56 %
534816इन्फ्राटेल2,80,0561,03,5782.70317.551.39 %
531518विकास ग्रेनेरीज30,72,95111,98,2692.567.491.90 %
533303बीएफइन्वेस्ट63,85325,1432.54210.40-0.19 %
504966टिनप्लेट89,27043,8062.04134.805.07 %
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~