keÀejesyeej ceW Gíeue
10/12/2018 1:01:57 PM
YeeJe
efmeke̳egefjìer keÀesæ[efmeke̳egefjìerDeepe
(kegÀue Mes³eme&)
oes meHleen keÀe DeewmeleGíeue
(Je=ef× iegCeebkeÀ)
DebefleceHeefjJele&ve
539177एआईआईएल13,74,2341,1741,170.5618.1510.00 %
506943जे.बी. केमिकल्स1,00,7482,94334.23297.95-1.75 %
533248जीपीपीएल1,97,0626,05632.5495.15-0.99 %
534816इन्फ्राटेल7,64,45230,56525.01249.80-1.56 %
538057CPSEETF1,67,69,6837,64,05721.9522.37-0.58 %
523704मास्टेक1,14,8576,12318.76460.052.93 %
504973टीआईएफएचएल72,5744,45216.30494.00-2.85 %
533271अशोका1,07,6108,55112.58127.856.36 %
530073संघवी मूवर्स2,02,43025,8887.82110.50-5.60 %
533326टीआरईएल2,10,70928,9057.2956.558.75 %
532401विजयाबैंक4,48,33062,7057.1541.55-0.36 %
532872सनफार्माएड4,29,52475,1415.72203.600.99 %
590003करूर वैश्य बैंक7,55,9461,47,1975.1477.05-0.71 %
500052भंसाली इंजी2,55,85773,1023.5071.0011.29 %
500247कोटकबैंक7,73,3202,53,9793.041,204.20-6.09 %
532922एडलविस12,16,9084,04,7913.01179.20-5.29 %
500238व्हर्लपूल7,7963,0282.571,324.00-1.37 %
500325आरआईएल9,53,8183,78,2462.521,089.95-3.82 %
533398मुथुटफिन3,77,1311,57,4862.39462.40-1.81 %
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~