mecee®eej meej
साउथ इंडियन बैंक लि.
efmeke̳egefjìer keÀesæ[ : 532218 efoveebkeÀ : 12/06/2019 8:29:56 AM

Meer<e&keÀ साउथ इंडियन बैंक - बोर्ड मीटिंग 15 जून को

efJeJejCe
साउथ इंडियन बैंक लि. के निदेशक मंडल की बैठक 15 जून 2019 को होगी, जिसमें डेट सिक्युरिटीज जारी करके ऋण लेने / राशि जुटाने तथा प्रेफरेंशियल ईश्यु तथा / या क्वोलिफाइड इन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (क्युआईपी) / ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स (जीडीआर) / अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स (एडीआर) / फोरेन करंसी कन्वर्टिबल बांड्स (एफसीसीबी) द्वारा राशि जुटाने के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।


Mes³ej YeeJe leeJe efJemle=le peevekeÀejer (Debûespeer)
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~