mecee®eej meej
एवरलॉन सिंथेटिक्स लि.
efmeke̳egefjìer keÀesæ[ : 514358 efoveebkeÀ : 22/07/2021 8:55:01 AM

Meer<e&keÀ एवरलॉन सिंथेटिक्स - बोर्ड मीटिंग के निष्कर्ष

efJeJejCe
एवरलॉन सिंथेटिक्स लि. की 21 जुलाई 2021 को हुई बोर्ड मीटिंग में प्लोट नं. 265/7/1, डेमनी रोड़, दादरा-396191, सिलवासा स्थित कंपनी की उत्पादन इकाई स्थित भूमि, बिल्डिंग्स तथा प्लान्ट तथा मशीनरी, अन्य संपत्तियों को संपूर्ण या आंशिक रूप से बेचने / हस्तांतरित करने / निपटान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई तथा 28 अगस्त 2021 को एजीएम बुलाने का निर्णय लिया गया।


Mes³ej YeeJe leeJe efJemle=le peevekeÀejer (Debûespeer)
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~