mecee®eej meej
ट्युब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लि.
efmeke̳egefjìer keÀesæ[ : 540762 efoveebkeÀ : 25/11/2021 6:14:44 PM

Meer<e&keÀ ट्युब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया - क्रेडिट रेटिंग

efJeJejCe
ट्युब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लि. ने सूचित किया है कि क्रिसिल लि. ने क्रेडिट रेटिंग में निम्न संशोधन किया है - बैंक लोन सुविधाओं - दीर्घकालिक रेटिंग के लिए क्रिसिल एए प्लस (आउटलुक स्टेबल) और अल्पकालिक रेटिंग के लिए क्रिसिल ए1 प्लस, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेचर्स के लिए क्रिसिल एए प्लस (आउटलुक स्टेबल) तथा कॉमर्शियल पेपर के लिए क्रिसिल ए1 प्लस


Mes³ej YeeJe leeJe efJemle=le peevekeÀejer (Debûespeer)
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~