mecee®eej meej
टाटा एलेक्सी लि.
efmeke̳egefjìer keÀesæ[ : 500408 efoveebkeÀ : 22/09/2022 5:26:57 PM

Meer<e&keÀ टाटा एलेक्सी डिजिटल थेरेप्यूटिक्स एलायंस में शामिल

efJeJejCe
टाटा एलेक्सी लि. ने 01 सितंबर, 2022 को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सूचित किया है कि कंपनी ने क्लिनिकल ​​और हेल्थ इकोनोमिक्स आउटकम्प में सुधार करने के लिए डिजिटल चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाकर वैश्विक स्वास्थ्य सेवा को बदलने पर ध्यान केंद्रित एक वैश्विक गैर-लाभकारी व्यापार संघ डिजिटल थेरेप्यूटिक्स एलायंस में शामिल हुई है।


Mes³ej YeeJe leeJe efJemle=le peevekeÀejer (Debûespeer)
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~