mecee®eej meej
रेडिको खैतान लि.
efmeke̳egefjìer keÀesæ[ : 532497 efoveebkeÀ : 18/09/2023 12:43:56 PM

Meer<e&keÀ रेडिको खैतान - व्यावसायिक उत्पादन शुरु

efJeJejCe
रेडिको खैतान लि. ने सूचित किया है कि कंदुनी गांव, ब्लॉक/तेहसिल-बिसवान, सिधाउली-बिसवान रोड़, सितापुर जिला-261145, उत्तर प्रदेश स्थित हाल ही में स्थापित नई स्टेट-ऑफ-द-आर्ट टेक्नोलॉजी वाली ग्रीनफील्ड ग्रेन-आधारित डिस्टिलरी में आज से व्यावसायिक उत्पादन शुरु हो गया है।


Mes³ej YeeJe leeJe efJemle=le peevekeÀejer (Debûespeer)
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~