mecee®eej meej
रामको सिस्टम्स लि.
efmeke̳egefjìer keÀesæ[ : 532370 efoveebkeÀ : 12/06/2019 11:44:10 AM

Meer<e&keÀ रामको सिस्टम्स - प्रेस विज्ञप्ति

efJeJejCe
रामको सिस्टम्स लि. ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए सूचित किया है कि एक वैश्विक बहुराष्ट्रीय बैंकिंग तथा वित्तीय सेवा कंपनी ``स्टैंडर्ड चार्टर्ड'' तथा अग्रणी वैश्विक पेरोल और एचआर सॉफ्टवेयर प्रदाता रामको सिस्टम्स को पेरोल प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रदान करने के लिए ``ग्लोबल पेरोल एसोसिएशन एवॉर्ड्स'' (जीपीए एवॉर्ड्स) स्थित ``ग्लोबल पेरोल ट्रांसफोर्मेशन प्रोजेक्ट ऑफ ध यर एवॉर्ड 2019'' मिला है।


Mes³ej YeeJe leeJe efJemle=le peevekeÀejer (Debûespeer)
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~