yeepeej ieefleefJeefOe
04/03/2024 04:00:00 PM
Gleej-®e{eJe
ûegHe®e{eJeGleejefmLejkegÀue
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme1515030
S2494601710
yeer31374961068
Dev³e20338521609
kegÀue7651594282387
met®ekeÀ
met®ekeÀebkeÀDebeflece DebkeÀHeefjJele&veHeefjJele&ve (%)HetJe& yeboKegueeG®®eefvecve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme73872.2966.14 0.09 73806.15 73903.09 73990.13 73747.01
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe40025.8463.25 0.16 39962.59 40101.79 40116.09 39843.62
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe45495.26-357.22 -0.78 45852.48 45989.29 46000.31 45462.89
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10023320.8723.98 0.10 23296.89 23338.08 23355.30 23268.54
SmeSv[Heer yeerSmeF& -20010132.4013.41 0.13 10118.99 10137.98 10147.74 10107.59
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50032299.0613.43 0.04 32285.63 32348.79 32370.08 32233.45
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meWmeskeÌme veskeÌmì 5070611.59-9.90 -0.01 70621.49 70855.88 70856.66 70342.71
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme6509.32-1.53 -0.02 6510.85 6522.12 6533.58 6503.53
FvJesmìceWì mì^sìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 3796.154.08 0.11 3792.07 3798.77 3801.86 3787.58
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees13739.86-224.34 -1.61 13964.20 14038.90 14039.05 13730.37
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees57875.70-1526.58 -2.57 59402.28 59688.03 59876.71 57793.88
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-307316.416.55 0.09 7309.86 7321.86 7329.42 7303.58
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2002035.022.69 0.13 2032.33 2036.83 2038.18 2029.99
meskeÌìjue met®ekeÀ
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme3682.2774.13 2.05 3608.14 3628.39 3700.46 3622.75
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme28881.00532.36 1.88 28348.64 28409.23 28964.25 28353.17
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Svepeea12507.41209.85 1.71 12297.56 12329.46 12542.94 12305.79
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej6816.36111.77 1.67 6704.59 6746.73 6862.82 6733.73
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg19095.16280.93 1.49 18814.23 18901.79 19173.40 18834.08
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe5616.5180.47 1.45 5536.04 5581.51 5658.13 5573.20
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe893.6712.56 1.43 881.11 885.00 896.48 879.50
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme8384.2599.99 1.21 8284.26 8327.41 8412.85 8293.24
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme970.589.43 0.98 961.15 964.74 973.05 962.66
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme581.044.54 0.79 576.50 579.43 583.20 575.93
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme1904.8012.94 0.68 1891.86 1898.89 1911.61 1888.73
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme2508.3312.44 0.50 2495.89 2502.26 2522.02 2496.08
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme1709.277.01 0.41 1702.26 1704.50 1712.37 1701.39
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme53939.04207.65 0.39 53731.39 53753.28 54050.34 53659.18
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme16989.6647.66 0.28 16942.00 16959.67 17025.39 16902.99
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme991.502.68 0.27 988.82 991.33 993.76 986.83
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme10407.5825.95 0.25 10381.63 10395.76 10427.93 10359.57
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer59253.8398.82 0.17 59155.01 59342.55 59393.86 58867.64
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue28338.5739.36 0.14 28299.21 28363.41 28509.28 27950.41
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe8687.4611.35 0.13 8676.11 8689.35 8700.41 8669.13
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer7315.289.77 0.13 7305.51 7308.71 7387.04 7291.20
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 5023506.9129.84 0.13 23477.07 23510.43 23542.29 23460.74
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 50364.560.44 0.12 364.12 364.58 365.10 363.67
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 508335.759.63 0.12 8326.12 8337.95 8348.64 8318.60
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 509597.429.29 0.10 9588.13 9605.52 9612.02 9574.86
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 5013567.942.73 0.02 13565.21 13611.79 13613.42 13512.72
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 501314.420.18 0.01 1314.24 1317.50 1318.49 1308.32
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 501705.730.07 0.00 1705.66 1709.09 1711.86 1703.27
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe9413.26-1.45 -0.02 9414.71 9434.16 9440.20 9396.30
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume12544.72-3.27 -0.03 12547.99 12587.28 12589.28 12482.65
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme14419.01-16.95 -0.12 14435.96 14491.48 14492.25 14315.68
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme10375.26-16.77 -0.16 10392.03 10427.64 10428.21 10350.35
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme1397.45-3.96 -0.28 1401.41 1405.24 1407.14 1394.06
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes47807.66-201.04 -0.42 48008.70 48118.49 48244.06 47753.47
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes8580.85-39.87 -0.46 8620.72 8645.78 8653.62 8576.16
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme19521.99-99.21 -0.51 19621.20 19651.44 19654.04 19502.24
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme6082.20-32.12 -0.53 6114.32 6135.19 6138.99 6075.56
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme6697.82-37.60 -0.56 6735.42 6749.54 6749.74 6677.31
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ16828.24-97.99 -0.58 16926.23 16937.75 16981.24 16805.88
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej34755.44-205.07 -0.59 34960.51 35033.09 35084.03 34723.62
kebÀp³egcej [îegjsyeume52531.91-326.33 -0.62 52858.24 53013.30 53013.30 52389.68
Sme Sb[ heer yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme6726.04-44.80 -0.66 6770.84 6780.00 6781.14 6707.71
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer37981.85-306.76 -0.80 38288.61 38299.18 38400.63 37936.22
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~