yeepeej ieefleefJeefOe
22/02/2019 10:50:11 AM
Gleej-®e{eJe
ûegHe®e{eJeGleejefmLejkegÀue
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme2110031
S2961217424
yeer57924723849
Dev³e593512106
kegÀue934403421379
met®ekeÀ
met®ekeÀebkeÀDebeflece DebkeÀHeefjJele&veHeefjJele&ve (%)HetJe& yeboKegueeG®®eefvecve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme35892.07-6.28 -0.02 35898.35 35906.01 35938.52 35795.79
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe14180.5164.86 0.46 14115.65 14132.67 14183.89 14097.79
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe13501.1787.00 0.65 13414.17 13414.48 13502.59 13395.85
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10010962.5718.56 0.17 10944.01 10951.48 10970.47 10925.20
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004547.888.91 0.20 4538.97 4541.65 4550.79 4531.47
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50014138.8132.94 0.23 14105.87 14114.90 14146.70 14083.70
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meWmeskeÌme veskeÌmì 5030793.45226.35 0.74 30567.10 30605.67 30806.19 30523.95
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2615.343.73 0.14 2611.61 2610.19 2616.38 2602.82
FvJesmìceWì mì^sìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1787.202.56 0.14 1784.64 1785.77 1788.53 1781.51
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees3949.7233.99 0.87 3915.73 3916.81 3953.96 3916.81
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1747.140.69 0.04 1746.45 1746.45 1750.77 1744.79
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304138.98-3.32 -0.08 4142.30 4140.43 4146.21 4129.75
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001592.911.70 0.11 1591.21 1591.25 1594.83 1587.44
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001063.521.42 0.13 1062.10 1062.03 1064.72 1059.63
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes18571.78247.91 1.35 18323.87 18382.54 18588.66 18333.84
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer1815.0222.05 1.23 1792.97 1788.65 1817.82 1786.73
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme13654.66154.18 1.14 13500.48 13536.84 13686.28 13536.22
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme442.054.74 1.08 437.31 438.15 442.21 437.88
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme255.042.57 1.02 252.47 252.70 255.10 252.26
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1303.4312.76 0.99 1290.67 1294.67 1303.90 1293.09
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce1002.719.43 0.95 993.28 992.94 1006.47 986.53
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg6648.8852.60 0.80 6596.28 6611.27 6651.29 6602.03
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme184.721.32 0.72 183.40 183.77 184.76 183.23
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme2036.5813.95 0.69 2022.63 2025.24 2037.01 2020.02
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme720.264.84 0.68 715.42 716.32 720.71 715.08
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme857.785.51 0.65 852.27 852.81 860.18 850.53
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej1804.6811.62 0.65 1793.06 1795.32 1805.88 1785.28
Sme Sb[ heer yeerSmeF& kebÀp³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sb[ mee|Jemespe3517.5321.20 0.61 3496.33 3501.34 3518.99 3494.26
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme417.512.49 0.60 415.02 415.48 417.77 414.83
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej13576.6569.89 0.52 13506.76 13552.30 13581.26 13506.04
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej3402.6016.49 0.49 3386.11 3387.16 3402.95 3381.12
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe1773.698.65 0.49 1765.04 1768.98 1775.09 1759.00
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume2854.8713.42 0.47 2841.45 2843.47 2855.66 2830.82
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme6087.0626.20 0.43 6060.86 6068.29 6089.78 6048.45
Sme Sb[ heer yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2293.189.58 0.42 2283.60 2278.55 2294.38 2276.50
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume2610.0310.05 0.39 2599.98 2601.33 2612.69 2587.93
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume4410.4217.00 0.39 4393.42 4392.67 4410.97 4386.52
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume763.542.76 0.36 760.78 761.22 764.12 758.44
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme11338.2637.61 0.33 11300.65 11328.36 11348.31 11291.93
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ7521.7424.02 0.32 7497.72 7506.50 7531.98 7466.78
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3285.7410.01 0.31 3275.73 3282.92 3287.39 3269.01
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer15089.5839.75 0.26 15049.83 15068.54 15118.86 14993.86
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe4033.7810.18 0.25 4023.60 4026.28 4035.75 4017.49
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe4290.278.67 0.20 4281.60 4284.15 4292.96 4274.66
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe3960.676.83 0.17 3953.84 3956.68 3964.03 3947.10
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4156.726.51 0.16 4150.21 4153.11 4160.28 4143.21
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe169.870.27 0.16 169.60 169.61 170.03 169.22
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue10516.0616.57 0.16 10499.49 10500.07 10528.82 10412.77
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Svepeea4433.456.33 0.14 4427.12 4419.63 4449.27 4412.16
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Svepeea696.630.83 0.12 695.80 696.20 697.51 693.56
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer16793.1117.79 0.11 16775.32 16787.18 16808.49 16677.94
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 5011258.019.02 0.08 11248.99 11255.66 11268.87 11226.66
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme5753.00-3.80 -0.07 5756.80 5755.60 5762.55 5745.98
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme30131.49-91.10 -0.30 30222.59 30131.83 30179.71 30086.35
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme10860.60-38.63 -0.35 10899.23 10863.54 10880.74 10848.63
kebÀp³egcej [îegjsyeume21230.89-90.16 -0.42 21321.05 21321.61 21321.61 21187.82
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~