yeepeej ieefleefJeefOe
26/04/2019 10:24:49 AM
Gleej-®e{eJe
ûegHe®e{eJeGleejefmLejkegÀue
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme2110031
S2412026449
yeer37630130707
Dev³e55579121
kegÀue672560451277
met®ekeÀ
met®ekeÀebkeÀDebeflece DebkeÀHeefjJele&veHeefjJele&ve (%)HetJe& yeboKegueeG®®eefvecve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme38859.68128.82 0.33 38730.86 38865.83 38897.63 38765.33
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe15127.20-3.05 -0.02 15130.25 15165.16 15183.21 15111.61
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe14848.649.78 0.07 14838.86 14865.47 14875.52 14842.60
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10011843.2641.04 0.35 11802.22 11839.78 11851.39 11816.24
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004912.7015.38 0.31 4897.32 4912.34 4916.89 4902.45
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50015302.6144.46 0.29 15258.15 15302.57 15315.08 15273.54
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meWmeskeÌme veskeÌmì 5033037.7663.89 0.19 32973.87 33047.85 33146.12 32966.92
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2836.674.17 0.15 2832.50 2840.07 2844.34 2830.68
FvJesmìceWì mì^sìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1932.897.38 0.38 1925.51 1932.24 1933.69 1928.23
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4464.299.78 0.22 4454.51 4461.22 4498.36 4448.16
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1747.335.71 0.33 1741.62 1741.62 1753.55 1741.62
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304548.5117.66 0.39 4530.85 4550.68 4553.85 4533.65
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001746.757.06 0.41 1739.69 1746.78 1748.38 1741.26
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001166.094.32 0.37 1161.77 1166.38 1167.36 1162.64
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue11407.24271.40 2.44 11135.84 11205.50 11410.45 11171.82
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe1921.5919.47 1.02 1902.12 1907.75 1921.68 1899.85
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme15146.90149.33 1.00 14997.57 15028.78 15160.55 15013.17
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1451.5512.85 0.89 1438.70 1443.52 1452.90 1440.37
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej14561.91120.55 0.83 14441.36 14473.68 14593.75 14472.89
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume2930.6724.17 0.83 2906.50 2919.98 2931.37 2916.17
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg7477.0859.26 0.80 7417.82 7439.62 7481.30 7430.03
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3618.5128.45 0.79 3590.06 3609.79 3619.33 3604.01
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme287.062.25 0.79 284.81 286.18 287.15 285.64
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer15978.18123.95 0.78 15854.23 15888.02 16011.46 15888.02
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Svepeea4970.6835.09 0.71 4935.59 4946.67 4981.61 4935.36
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ7876.1555.48 0.71 7820.67 7839.88 7900.24 7839.88
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej2011.3512.17 0.61 1999.18 2006.47 2014.64 2001.17
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme449.772.41 0.54 447.36 448.23 449.78 447.86
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme755.403.77 0.50 751.63 752.68 755.53 752.55
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer18293.5579.90 0.44 18213.65 18262.56 18293.55 18222.95
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer183.540.77 0.42 182.77 183.39 183.60 183.00
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme205.960.84 0.41 205.12 205.59 206.05 205.32
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme4279.5315.84 0.37 4263.69 4277.46 4281.92 4269.62
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4498.0416.71 0.37 4481.33 4495.47 4500.27 4487.68
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 5012176.1545.15 0.37 12131.00 12171.42 12181.90 12148.00
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 50749.642.68 0.36 746.96 749.16 750.63 748.43
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 50810.952.79 0.35 808.16 810.04 811.05 809.17
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 504633.6313.95 0.30 4619.68 4633.42 4637.71 4624.34
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe4367.2812.61 0.29 4354.67 4367.22 4370.78 4359.13
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe477.941.38 0.29 476.56 477.91 479.31 477.10
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme11858.6532.03 0.27 11826.62 11863.52 11871.60 11835.04
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme33318.3985.24 0.26 33233.15 33456.42 33527.66 33247.22
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme12060.8423.94 0.20 12036.90 12115.32 12139.20 12038.64
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme2271.913.19 0.14 2268.72 2273.30 2275.22 2270.63
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme6303.403.14 0.05 6300.26 6326.84 6334.93 6293.56
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume3158.440.93 0.03 3157.51 3162.35 3164.36 3147.36
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume950.290.06 0.01 950.23 952.87 954.88 949.62
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume3708.01-1.47 -0.04 3709.48 3715.41 3717.52 3706.41
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme6560.69-5.73 -0.09 6566.42 6582.37 6598.41 6553.78
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce1005.30-1.26 -0.13 1006.56 1008.96 1022.39 1004.47
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce4750.09-6.26 -0.13 4756.35 4762.94 4766.37 4748.24
Sme Sb[ heer yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2524.43-4.55 -0.18 2528.98 2536.08 2536.60 2524.39
kebÀp³egcej [îegjsyeume23830.83-53.36 -0.22 23884.19 23891.31 23957.85 23768.70
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer2056.61-4.70 -0.23 2061.31 2069.97 2077.39 2056.07
Sme Sb[ heer yeerSmeF& kebÀp³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sb[ mee|Jemespe3681.45-11.58 -0.31 3693.03 3695.32 3698.30 3677.10
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes19236.19-133.42 -0.69 19369.61 19336.11 19358.10 19134.98
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~