yeepeej ieefleefJeefOe
10/12/2018 01:15:35 PM
Gleej-®e{eJe
ûegHe®e{eJeGleejefmLejkegÀue
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme526031
S633652430
yeer17179821990
Dev³e5410818180
kegÀue2881271411600
met®ekeÀ
met®ekeÀebkeÀDebeflece DebkeÀHeefjJele&veHeefjJele&ve (%)HetJe& yeboKegueeG®®eefvecve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme35138.71-534.54 -1.50 35673.25 35204.66 35246.97 35016.08
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe14505.77-211.72 -1.44 14717.49 14618.67 14618.83 14406.11
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe13889.31-215.34 -1.53 14104.65 14044.60 14044.60 13822.18
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10010766.40-156.09 -1.43 10922.49 10786.54 10793.56 10713.38
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004478.25-66.42 -1.46 4544.67 4490.69 4493.28 4456.09
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50013964.38-206.20 -1.46 14170.58 14011.98 14019.15 13895.30
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meWmeskeÌme veskeÌmì 5030939.99-441.91 -1.41 31381.90 31046.63 31046.63 30692.06
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2603.42-34.94 -1.32 2638.36 2599.86 2608.01 2591.57
FvJesmìceWì mì^sìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1752.36-25.42 -1.43 1777.78 1755.56 1756.72 1743.84
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4069.87-52.23 -1.27 4122.10 4106.95 4117.06 4047.57
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1740.66-1.42 -0.08 1742.08 1742.08 1746.04 1737.54
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304047.97-96.02 -2.32 4143.99 4054.00 4059.94 4025.79
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001562.81-35.95 -2.25 1598.76 1565.14 1566.80 1552.02
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001046.17-24.41 -2.28 1070.58 1048.67 1049.71 1038.92
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue11426.75-52.09 -0.45 11478.84 11312.66 11437.68 11209.87
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes19883.12-97.44 -0.49 19980.56 19741.96 19942.63 19591.56
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg6665.98-37.49 -0.56 6703.47 6586.89 6671.85 6565.09
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1291.80-10.26 -0.79 1302.06 1290.93 1294.93 1272.73
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme12860.84-107.18 -0.83 12968.02 12819.31 12954.18 12689.38
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme258.24-2.25 -0.86 260.49 256.89 258.60 254.64
kebÀp³egcej [îegjsyeume20068.76-175.14 -0.87 20243.90 20253.45 20253.45 19898.31
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer14274.25-133.17 -0.92 14407.42 14317.04 14442.73 14206.39
Sme Sb[ heer yeerSmeF& kebÀp³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sb[ mee|Jemespe3598.61-38.53 -1.06 3637.14 3607.98 3608.17 3566.56
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ7112.66-76.57 -1.07 7189.23 7141.01 7188.62 7084.65
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme6312.11-71.06 -1.11 6383.17 6344.93 6344.93 6250.39
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme11332.12-128.71 -1.12 11460.83 11411.60 11416.11 11275.66
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme713.37-8.24 -1.14 721.61 715.19 715.19 708.75
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3279.75-38.59 -1.16 3318.34 3278.02 3287.18 3254.84
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe1822.37-23.90 -1.29 1846.27 1831.39 1831.39 1800.15
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme416.35-5.42 -1.29 421.77 416.47 417.21 413.10
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej13480.71-177.04 -1.30 13657.75 13564.00 13564.00 13414.12
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej1873.56-25.49 -1.34 1899.05 1883.49 1883.49 1848.28
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej2087.06-29.04 -1.37 2116.10 2106.62 2106.62 2075.18
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej766.75-10.89 -1.40 777.64 772.16 772.16 764.55
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume2737.98-39.11 -1.41 2777.09 2748.34 2749.73 2712.21
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 5011020.19-160.22 -1.43 11180.41 11037.84 11046.68 10971.51
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 503877.09-57.05 -1.45 3934.14 3884.17 3886.74 3858.33
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4068.03-59.95 -1.45 4127.98 4075.39 4078.16 4049.15
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe3993.29-59.20 -1.46 4052.49 4008.26 4010.24 3973.73
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe4226.45-62.67 -1.46 4289.12 4239.05 4241.42 4205.76
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe673.00-9.97 -1.46 682.97 675.40 675.40 670.48
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe419.73-6.42 -1.51 426.15 420.72 420.72 415.91
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe165.28-2.54 -1.51 167.82 165.43 165.62 164.52
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe3478.79-55.30 -1.56 3534.09 3513.38 3513.38 3461.02
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer17975.59-286.43 -1.57 18262.02 18108.65 18108.65 17854.53
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme29195.19-465.69 -1.57 29660.88 29068.17 29375.74 29067.20
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume2993.51-48.23 -1.59 3041.74 3013.16 3013.21 2978.34
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme5645.69-91.57 -1.60 5737.26 5643.80 5666.70 5630.10
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme10389.16-173.76 -1.64 10562.92 10409.64 10457.91 10384.80
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme4504.48-76.44 -1.67 4580.92 4550.67 4550.67 4482.85
Sme Sb[ heer yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2298.32-40.89 -1.75 2339.21 2320.97 2320.97 2284.63
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme182.86-3.72 -1.99 186.58 184.30 184.37 181.56
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce937.57-21.60 -2.25 959.17 949.76 949.76 934.25
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce838.47-19.52 -2.28 857.99 844.50 844.93 836.77
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer1743.03-41.62 -2.33 1784.65 1758.23 1770.81 1731.77
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Svepeea4048.50-107.11 -2.58 4155.61 4094.51 4094.84 4011.13
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~