yeepeej ieefleefJeefOe
14/06/2024 04:00:00 PM
Gleej-®e{eJe
ûegHe®e{eJeGleejefmLejkegÀue
yeerSmeF& mesvmeskeÌme1713030
S4212903714
yeer670491141175
Dev³e2892019499
kegÀue1380982262388
met®ekeÀ
met®ekeÀebkeÀDebeflece DebkeÀHeefjJele&veHeefjJele&ve (%)HetJe& yeboKegueeG®®eefvecve
yeerSmeF& mesvmeskeÌme76992.77181.87 0.24 76810.90 76912.38 77081.30 76549.05
yeerSmeF& efce[kewÀHe46058.76536.90 1.18 45521.86 45682.37 46088.09 45569.14
yeerSmeF& mceesuekewÀHe51199.99521.05 1.03 50678.94 50899.85 51259.06 50741.80
yeerSmeF& -10024920.12125.44 0.51 24794.68 24847.63 24940.88 24766.13
yeerSmeF& -20010939.0363.24 0.58 10875.79 10900.63 10947.17 10862.10
yeerSmeF& -50035099.19215.18 0.62 34884.01 34972.31 35122.02 34852.18
yeerSmeF& meWmeskeÌme veskeÌmì 5081675.021085.95 1.35 80589.07 80951.21 81755.90 80866.80
memìsvesefyeefueìer
yeerSmeF& ûeerveskeÌme7189.4567.52 0.95 7121.93 7143.60 7193.69 7128.49
FvJesmìceWì mì^sìspeer
yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 4057.1919.36 0.48 4037.83 4045.99 4060.78 4032.55
yeerSmeF& DeeF&HeerDees14848.91120.76 0.82 14728.15 14795.47 14864.24 14724.97
yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees87001.783403.68 4.07 83598.10 85547.15 87455.31 85280.36
yeerSmeF& [e@ueskeÌme-307565.5317.08 0.23 7548.45 7557.75 7574.23 7522.96
yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2002179.7612.38 0.57 2167.38 2172.16 2181.40 2164.81
meskeÌìjue met®ekeÀ
yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme16447.35276.31 1.71 16171.04 16233.34 16467.27 16206.03
yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume15728.00260.61 1.68 15467.39 15538.34 15744.73 15474.68
yeerSmeF& meerpeer73255.721167.52 1.62 72088.20 72368.59 73329.82 72047.98
kebÀp³egcej [îegjsyeume59490.48810.45 1.38 58680.03 58933.26 59552.74 58873.13
kebÀp³egcej [îegjsyeume2975.3038.54 1.31 2936.76 2946.43 2987.55 2938.18
kebÀp³egcej [îegjsyeume2252.1028.57 1.28 2223.53 2229.65 2254.52 2222.06
yeerSmeF& Dee@ìes58337.72727.63 1.26 57610.09 57677.32 58428.45 57523.73
yeerSmeF& Dee@ìes15629.37181.98 1.18 15447.39 15506.48 15639.07 15469.06
yeerSmeF& Dee@ìes9924.99113.03 1.15 9811.96 9833.12 9932.13 9833.12
yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme4232.7845.06 1.08 4187.72 4208.29 4240.20 4173.62
yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme11839.61124.39 1.06 11715.22 11761.30 11848.86 11732.59
yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme7658.8374.92 0.99 7583.91 7609.80 7682.38 7602.21
yeerSmeF& efj³euìer8820.5182.55 0.94 8737.96 8767.75 8857.70 8753.14
yeerSmeF& Hee@Jej7901.1668.18 0.87 7832.98 7859.43 7915.86 7794.22
yeerSmeF& Hee@Jej1392.4411.28 0.82 1381.16 1387.67 1393.91 1382.97
yeerSmeF& Hee@Jej6807.2854.90 0.81 6752.38 6780.51 6819.51 6762.56
yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej37304.76280.23 0.76 37024.53 37055.19 37336.00 37054.51
yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej973.807.35 0.76 966.45 970.70 976.98 966.40
yeerSmeF& HeerSme³eg21385.55158.08 0.74 21227.47 21305.36 21420.31 21156.68
yeerSmeF& HeerSme³eg1536.0011.04 0.72 1524.96 1532.09 1540.99 1517.26
yeerSmeF& HeerSme³eg1957.4513.22 0.68 1944.23 1952.55 1959.51 1940.81
yeerSmeF& HeerSme³eg7601.1549.06 0.65 7552.09 7584.99 7616.45 7550.01
yeerSmeF& Dee@uekewÀhe10241.1465.48 0.64 10175.66 10202.99 10247.89 10167.45
yeerSmeF& Dee@uekewÀhe10399.0261.75 0.60 10337.27 10361.76 10405.41 10325.14
yeerSmeF& Dee@uekewÀhe11053.5060.30 0.55 10993.20 11018.59 11067.09 10974.25
yeerSmeF& cesìue33596.41171.94 0.51 33424.47 33572.13 33670.67 33256.80
yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme1062.685.26 0.50 1057.42 1058.87 1063.85 1055.90
yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme29611.27146.45 0.50 29464.82 29578.36 29766.21 29413.68
yeerSmeF& Svepeea12695.7262.08 0.49 12633.64 12670.37 12737.67 12599.55
yeerSmeF& Svepeea390.321.81 0.47 388.51 389.10 390.71 387.98
yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme658.063.01 0.46 655.05 657.28 659.78 650.95
yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme8892.4238.98 0.44 8853.44 8870.92 8901.39 8836.76
yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme9248.6038.35 0.42 9210.25 9229.19 9257.87 9193.52
yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme8941.5435.24 0.40 8906.30 8940.08 8958.33 8880.85
yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme1807.737.01 0.39 1800.72 1801.65 1808.42 1800.87
yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme17835.9265.73 0.37 17770.19 17803.44 17867.88 17719.63
yeerSmeF& meWmeskeÌme 5024684.0276.82 0.31 24607.20 24646.14 24710.51 24544.43
yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme56864.77115.40 0.20 56749.37 56794.39 57007.48 56539.85
yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme20714.9938.49 0.19 20676.50 20696.79 20780.39 20659.08
yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme1048.511.66 0.16 1046.85 1049.94 1050.21 1044.45
yeerSmeF& ³egefìefueìerpe6188.131.64 0.03 6186.49 6205.44 6216.40 6142.01
yeerSmeF& ìskeÀ16599.85-77.01 -0.46 16676.86 16722.24 16731.99 16578.76
yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer35506.07-260.33 -0.73 35766.40 35856.66 35878.54 35486.11
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~