yeepeej ieefleefJeefOe
19/06/2019 04:00:00 PM
Gleej-®e{eJe
ûegHe®e{eJeGleejefmLejkegÀue
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme1516031
S1253341460
yeer17679420990
Dev³e6016510235
kegÀue3611293311685
met®ekeÀ
met®ekeÀebkeÀDebeflece DebkeÀHeefjJele&veHeefjJele&ve (%)HetJe& yeboKegueeG®®eefvecve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme39112.7466.40 0.17 39046.34 39176.56 39435.80 38881.05
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe14443.05-99.85 -0.69 14542.90 14581.41 14658.47 14390.20
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe13919.11-193.67 -1.37 14112.78 14134.53 14184.64 13881.65
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10011780.27-8.25 -0.07 11788.52 11827.20 11892.88 11711.51
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004864.66-8.46 -0.17 4873.12 4888.81 4915.00 4837.64
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50015089.68-38.57 -0.25 15128.25 15174.50 15254.20 15008.73
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meWmeskeÌme veskeÌmì 5031517.88-257.60 -0.81 31775.48 31856.66 32001.45 31356.15
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2754.47-7.13 -0.26 2761.60 2778.66 2786.15 2738.83
FvJesmìceWì mì^sìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1910.72-1.73 -0.09 1912.45 1918.81 1929.45 1899.50
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4639.75-63.76 -1.36 4703.51 4723.64 4734.60 4612.38
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1752.51-3.84 -0.22 1756.35 1756.35 1756.35 1739.18
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304602.774.42 0.10 4598.35 4623.58 4654.17 4588.70
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001746.79-2.52 -0.14 1749.31 1758.82 1768.58 1741.61
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001160.90-2.88 -0.25 1163.78 1170.03 1176.30 1157.79
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer2093.8024.78 1.20 2069.02 2078.49 2112.62 2041.71
kebÀp³egcej [îegjsyeume25167.79218.12 0.87 24949.67 25227.69 25309.35 24989.98
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue10734.8558.93 0.55 10675.92 10772.58 10914.09 10619.79
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej1995.899.21 0.46 1986.68 1996.11 2007.70 1983.57
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe1865.874.30 0.23 1861.57 1870.00 1874.64 1858.02
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme11401.3521.02 0.18 11380.33 11398.51 11466.55 11356.15
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme749.710.53 0.07 749.18 751.37 754.14 746.50
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 5012189.945.25 0.04 12184.69 12226.01 12296.36 12116.97
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 50808.550.08 0.01 808.47 809.87 814.07 805.45
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme34062.50-1.88 -0.01 34064.38 34212.76 34471.97 33916.89
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme6510.42-1.28 -0.02 6511.70 6534.28 6584.48 6475.74
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer15982.83-5.39 -0.03 15988.22 15997.72 16072.84 15913.02
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ7819.94-3.22 -0.04 7823.16 7838.44 7862.16 7775.23
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ4256.53-2.31 -0.05 4258.84 4273.07 4296.74 4231.44
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3656.58-2.05 -0.06 3658.63 3673.01 3692.29 3632.08
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4479.22-3.03 -0.07 4482.25 4497.12 4521.88 4452.65
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe12132.90-9.89 -0.08 12142.79 12190.30 12281.24 12093.26
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1457.80-1.40 -0.10 1459.20 1462.93 1469.16 1446.95
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer19268.82-28.24 -0.15 19297.06 19351.64 19524.98 19163.44
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer4585.70-8.39 -0.18 4594.09 4608.83 4633.24 4560.46
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer181.33-0.36 -0.20 181.69 182.37 183.35 180.28
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg7550.66-21.56 -0.28 7572.22 7603.09 7636.18 7493.63
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe4295.97-12.86 -0.30 4308.83 4321.85 4344.28 4273.29
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe274.13-0.97 -0.35 275.10 276.47 278.31 271.62
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme6370.35-22.93 -0.36 6393.28 6409.77 6447.83 6347.51
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme480.84-1.80 -0.37 482.64 483.68 486.75 476.84
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme740.81-2.79 -0.38 743.60 744.40 747.23 736.82
Sme Sb[ heer yeerSmeF& kebÀp³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sb[ mee|Jemespe3507.02-15.33 -0.44 3522.35 3539.20 3549.09 3489.95
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme436.06-2.08 -0.47 438.14 439.75 441.29 433.12
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Svepeea4721.19-27.44 -0.58 4748.63 4755.23 4800.00 4671.46
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume2810.96-17.85 -0.63 2828.81 2842.93 2863.33 2791.83
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme14765.77-94.47 -0.64 14860.24 14881.74 14950.38 14626.65
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme205.64-1.42 -0.69 207.06 207.49 208.41 204.18
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume3115.78-30.87 -0.98 3146.65 3155.26 3173.48 3098.88
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce981.83-9.83 -0.99 991.66 1002.46 1002.46 968.13
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes17552.93-177.65 -1.00 17730.58 17821.90 17885.61 17452.97
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes4553.04-46.37 -1.01 4599.41 4610.23 4629.31 4539.35
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes906.37-9.85 -1.08 916.22 919.59 927.80 899.84
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes3525.13-39.77 -1.12 3564.90 3571.45 3587.16 3514.19
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej12511.23-163.45 -1.29 12674.68 12688.66 12729.05 12461.51
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej2125.03-28.65 -1.33 2153.68 2155.44 2166.05 2117.88
Sme Sb[ heer yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2409.38-36.34 -1.49 2445.72 2451.85 2465.26 2399.37
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~