yeepeej ieefleefJeefOe
16/08/2019 04:00:00 PM
Gleej-®e{eJe
ûegHe®e{eJeGleejefmLejkegÀue
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme2011031
S2272300457
yeer44553222999
Dev³e709031191
kegÀue742852531647
met®ekeÀ
met®ekeÀebkeÀDebeflece DebkeÀHeefjJele&veHeefjJele&ve (%)HetJe& yeboKegueeG®®eefvecve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme37350.3338.80 0.10 37311.53 37383.00 37444.45 36974.41
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe13490.9013.85 0.10 13477.05 13471.15 13505.91 13336.78
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe12584.5914.42 0.11 12570.17 12576.58 12594.08 12479.23
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10011139.2914.81 0.13 11124.48 11136.92 11159.58 11016.77
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004607.637.72 0.17 4599.91 4604.83 4614.50 4556.24
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50014235.1823.39 0.16 14211.79 14226.26 14253.24 14078.85
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meWmeskeÌme veskeÌmì 5029596.31118.24 0.40 29478.07 29471.40 29632.91 29201.62
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2604.7215.17 0.59 2589.55 2593.55 2608.00 2564.23
FvJesmìceWì mì^sìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1802.012.85 0.16 1799.16 1801.08 1805.20 1781.58
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4904.6245.62 0.94 4859.00 4868.06 4915.87 4844.09
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1572.083.59 0.23 1568.49 1568.49 1575.73 1558.22
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304306.819.99 0.23 4296.82 4411.90 4419.16 4303.63
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001618.474.23 0.26 1614.24 1656.16 1659.53 1617.08
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001077.413.19 0.30 1074.22 1102.07 1104.38 1076.48
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe1786.8726.45 1.50 1760.42 1764.40 1791.49 1748.12
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes15745.23176.79 1.14 15568.44 15525.11 15770.41 15262.48
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej1906.0720.31 1.08 1885.76 1883.93 1911.00 1867.30
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej857.278.94 1.05 848.33 847.04 858.50 839.21
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej439.593.94 0.90 435.65 435.71 440.16 431.22
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej11378.64100.37 0.89 11278.27 11262.00 11396.00 11167.12
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3203.0026.99 0.85 3176.01 3175.38 3206.44 3151.05
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1269.579.75 0.77 1259.82 1260.70 1271.89 1251.24
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme31890.19238.09 0.75 31652.10 31579.38 31935.73 31314.30
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg6544.1940.75 0.63 6503.44 6488.72 6553.56 6438.83
Sme Sb[ heer yeerSmeF& kebÀp³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sb[ mee|Jemespe3297.4319.81 0.60 3277.62 3275.71 3300.95 3243.35
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce947.614.72 0.50 942.89 949.51 956.08 928.22
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme175.900.84 0.48 175.06 175.18 176.45 173.73
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme6123.8726.61 0.44 6097.26 6100.31 6136.36 6040.32
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer2045.168.36 0.41 2036.80 2049.79 2056.26 2024.90
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme10980.8743.84 0.40 10937.03 10939.82 10999.24 10848.60
Sme Sb[ heer yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2209.837.34 0.33 2202.49 2202.17 2211.56 2181.65
Sme Sb[ heer yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme4271.2312.91 0.30 4258.32 4257.84 4275.17 4220.34
Sme Sb[ heer yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme780.582.36 0.30 778.22 779.12 781.10 771.94
Sme Sb[ heer yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme235.160.69 0.29 234.47 233.56 236.18 230.98
Sme Sb[ heer yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme3251.818.93 0.28 3242.88 3243.37 3254.60 3215.24
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume2527.975.52 0.22 2522.45 2514.55 2530.62 2485.64
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume1889.284.01 0.21 1885.27 1886.65 1891.01 1870.76
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme406.070.68 0.17 405.39 404.98 406.71 401.30
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4248.327.27 0.17 4241.05 4246.52 4255.98 4201.07
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe4044.546.36 0.16 4038.18 4042.29 4049.62 4000.83
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme13169.9221.03 0.16 13148.89 13180.76 13244.35 13077.81
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme4341.677.01 0.16 4334.66 4339.15 4348.10 4293.67
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme4035.865.64 0.14 4030.22 4035.10 4043.12 3991.76
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 5011539.4510.59 0.09 11528.86 11544.14 11564.26 11416.52
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 50723.200.06 0.01 723.14 723.86 724.32 715.77
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 50172.54-0.05 -0.03 172.59 172.86 172.91 170.79
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 50729.50-0.45 -0.06 729.95 730.25 730.58 723.55
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume2735.27-1.74 -0.06 2737.01 2738.94 2740.08 2709.48
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer16929.55-12.16 -0.07 16941.71 16985.17 16985.17 16770.91
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme5774.53-3.85 -0.07 5778.38 5771.60 5786.31 5715.88
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej12476.15-36.42 -0.29 12512.57 12529.47 12547.29 12396.13
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue8934.84-46.23 -0.51 8981.07 8916.51 8975.99 8766.06
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ7591.47-45.03 -0.59 7636.50 7683.82 7683.82 7533.60
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Svepeea4475.59-26.35 -0.59 4501.94 4506.85 4513.63 4461.01
kebÀp³egcej [îegjsyeume22593.13-136.25 -0.60 22729.38 22676.38 22728.11 22456.21
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer15482.61-121.64 -0.78 15604.25 15699.72 15704.63 15385.76
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~