yeepeej ieefleefJeefOe
23/01/2020 04:00:00 PM
Gleej-®e{eJe
ûegHe®e{eJeGleejefmLejkegÀue
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme237030
S3311373471
yeer50343918960
Dev³e1209827245
kegÀue954674481676
met®ekeÀ
met®ekeÀebkeÀDebeflece DebkeÀHeefjJele&veHeefjJele&ve (%)HetJe& yeboKegueeG®®eefvecve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme41386.40271.02 0.66 41115.38 41191.50 41413.96 41098.91
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe15701.81165.18 1.06 15536.63 15555.37 15726.79 15545.79
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe14772.32139.16 0.95 14633.16 14653.93 14776.11 14650.75
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10012310.9086.29 0.71 12224.61 12243.34 12318.61 12218.29
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2005131.8437.87 0.74 5093.97 5101.93 5135.18 5092.73
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50015917.63121.09 0.77 15796.54 15821.60 15926.47 15795.69
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meWmeskeÌme veskeÌmì 5032413.29393.09 1.23 32020.20 32045.69 32452.49 32023.40
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2885.9529.01 1.02 2856.94 2857.46 2890.93 2851.43
FvJesmìceWì mì^sìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1984.5814.51 0.74 1970.07 1973.57 1985.67 1969.74
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees6324.5341.12 0.65 6283.41 6315.11 6345.80 6299.07
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1705.7413.54 0.80 1692.20 1692.20 1706.32 1691.80
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304769.0628.17 0.59 4740.89 4861.38 4885.89 4765.78
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001787.5211.39 0.64 1776.13 1820.70 1831.46 1786.55
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001199.198.08 0.68 1191.11 1221.04 1228.69 1198.61
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer17464.28397.71 2.33 17066.57 17139.07 17479.72 17139.07
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer2507.6450.02 2.04 2457.62 2460.23 2511.85 2458.58
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme14599.42262.43 1.83 14336.99 14412.54 14660.47 14391.01
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme251.974.45 1.80 247.52 248.29 252.31 247.91
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme182.973.17 1.76 179.80 180.24 183.59 179.99
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3242.1253.26 1.67 3188.86 3203.11 3250.91 3202.61
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce1229.5720.12 1.66 1209.45 1210.55 1233.64 1203.14
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg6817.03109.43 1.63 6707.60 6728.60 6839.45 6711.99
kebÀp³egcej [îegjsyeume26007.80379.90 1.48 25627.90 25641.04 26066.62 25614.84
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume3058.8944.58 1.48 3014.31 3023.29 3061.57 3023.07
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1298.4918.69 1.46 1279.80 1285.51 1304.15 1281.82
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe1878.2026.67 1.44 1851.53 1854.12 1893.31 1848.65
Sme Sb[ heer yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2694.2738.04 1.43 2656.23 2659.16 2697.46 2657.77
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme6772.5191.68 1.37 6680.83 6685.38 6784.48 6678.88
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme453.606.04 1.35 447.56 448.51 455.59 447.66
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme5064.0959.38 1.19 5004.71 5009.00 5069.02 5007.01
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme3825.8342.19 1.12 3783.64 3787.85 3827.27 3786.93
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme35343.00371.69 1.06 34971.31 35035.42 35426.96 34911.47
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej1970.9718.96 0.97 1952.01 1954.39 1989.55 1946.32
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej2184.6520.61 0.95 2164.04 2167.70 2185.68 2167.04
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej919.408.01 0.88 911.39 912.41 921.65 911.66
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer16230.66132.67 0.82 16097.99 16142.83 16245.97 16133.14
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme455.523.65 0.81 451.87 452.90 455.83 451.81
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme12354.2197.00 0.79 12257.21 12272.94 12393.54 12227.30
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme6873.1952.89 0.78 6820.30 6829.79 6888.83 6808.47
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe4522.9933.94 0.76 4489.05 4496.10 4525.54 4488.88
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe4845.1836.31 0.76 4808.87 4816.46 4848.22 4808.05
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ8119.7159.32 0.74 8060.39 8076.83 8125.24 8072.68
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes18484.95136.01 0.74 18348.94 18364.41 18523.01 18307.68
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej14105.75102.41 0.73 14003.34 13996.19 14122.45 13967.13
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej779.635.64 0.73 773.99 774.46 780.56 773.57
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume2896.4220.64 0.72 2875.78 2876.10 2899.00 2868.90
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume827.315.86 0.71 821.45 822.91 828.49 821.43
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume4461.5130.36 0.69 4431.15 4438.67 4464.43 4429.02
Sme Sb[ heer yeerSmeF& kebÀp³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sb[ mee|Jemespe3807.8626.09 0.69 3781.77 3785.26 3811.63 3782.13
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4690.5431.79 0.68 4658.75 4666.42 4693.35 4656.25
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 5012770.9779.39 0.63 12691.58 12712.47 12778.60 12683.31
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 50853.455.13 0.60 848.32 849.08 856.05 848.56
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 50191.721.10 0.58 190.62 190.91 191.84 190.53
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue10263.8645.63 0.45 10218.23 10235.81 10301.28 10196.39
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme11855.3030.40 0.26 11824.90 11824.89 11868.65 11772.93
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Svepeea5117.0011.80 0.23 5105.20 5126.90 5145.00 5100.42
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~