yeepeej ieefleefJeefOe
14/10/2019 04:00:00 PM
Gleej-®e{eJe
ûegHe®e{eJeGleejefmLejkegÀue
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme256031
S2692062477
yeer47046328961
Dev³e10012835263
kegÀue839797651701
met®ekeÀ
met®ekeÀebkeÀDebeflece DebkeÀHeefjJele&veHeefjJele&ve (%)HetJe& yeboKegueeG®®eefvecve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme38214.4787.39 0.23 38127.08 38208.24 38513.69 38066.13
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe13841.0160.02 0.44 13780.99 13821.94 13924.02 13793.46
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe12787.5915.52 0.12 12772.07 12808.00 12850.06 12778.52
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10011409.1532.42 0.28 11376.73 11403.99 11491.06 11369.34
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004726.0115.51 0.33 4710.50 4722.73 4758.39 4709.19
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50014580.1144.12 0.30 14535.99 14573.19 14676.38 14532.43
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meWmeskeÌme veskeÌmì 5029971.93118.17 0.40 29853.76 29926.33 30128.85 29851.24
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2664.5914.70 0.55 2649.89 2652.66 2680.64 2645.48
FvJesmìceWì mì^sìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1842.185.27 0.29 1836.91 1841.19 1855.46 1835.56
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees5614.9348.27 0.87 5566.66 5574.32 5672.25 5572.12
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1702.1933.29 1.99 1668.90 1668.90 1709.33 1644.14
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304408.631.57 0.04 4407.06 4509.30 4545.35 4399.64
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001658.491.51 0.09 1656.98 1695.88 1708.83 1655.37
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001105.631.49 0.13 1104.14 1130.29 1138.82 1103.72
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce1012.5822.17 2.24 990.41 994.35 1019.99 984.38
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer1937.9637.72 1.99 1900.24 1930.39 1966.53 1909.03
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes16845.90270.02 1.63 16575.88 16613.14 16932.98 16595.50
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme14775.73156.75 1.07 14618.98 14699.62 14877.25 14672.31
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue8794.0590.16 1.04 8703.89 8803.75 8888.57 8760.11
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue237.002.37 1.01 234.63 236.09 239.41 235.38
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1322.9112.99 0.99 1309.92 1314.41 1332.71 1313.47
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume2526.7923.71 0.95 2503.08 2515.94 2544.21 2508.78
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej12258.08105.76 0.87 12152.32 12166.45 12336.21 12165.31
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg6513.1447.67 0.74 6465.47 6490.49 6566.60 6480.95
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Svepeea4818.4335.61 0.74 4782.82 4821.66 4839.95 4794.01
Sme Sb[ heer yeerSmeF& kebÀp³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sb[ mee|Jemespe3530.4025.48 0.73 3504.92 3514.35 3541.96 3501.19
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme175.611.11 0.64 174.50 174.92 176.52 174.79
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme428.072.50 0.59 425.57 427.53 431.18 426.18
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme445.152.62 0.59 442.53 444.64 447.41 443.77
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme11579.2058.61 0.51 11520.59 11599.94 11632.26 11540.05
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme754.823.77 0.50 751.05 752.83 756.68 751.10
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3232.5614.63 0.45 3217.93 3233.06 3254.75 3225.80
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme11434.2645.86 0.40 11388.40 11438.86 11584.09 11384.61
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme31854.47121.90 0.38 31732.57 31885.67 32293.12 31729.71
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume2901.029.46 0.33 2891.56 2897.43 2918.89 2896.88
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume4338.9113.97 0.32 4324.94 4337.61 4363.17 4331.69
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume4146.4113.20 0.32 4133.21 4143.57 4175.80 4130.69
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume4453.6914.20 0.32 4439.49 4450.87 4483.91 4438.22
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4353.7513.46 0.31 4340.29 4350.96 4385.30 4337.16
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe4141.2112.48 0.30 4128.73 4139.27 4168.25 4127.92
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe812.772.45 0.30 810.32 811.93 815.59 809.83
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe176.160.48 0.27 175.68 175.95 177.43 175.39
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 5011840.0231.64 0.27 11808.38 11836.61 11931.00 11798.21
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 503285.477.61 0.23 3277.86 3287.04 3302.36 3281.71
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme5976.689.87 0.17 5966.81 5987.60 6026.67 5964.11
Sme Sb[ heer yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2298.342.21 0.10 2296.13 2304.77 2311.71 2296.34
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe1769.621.78 0.10 1767.84 1770.73 1781.63 1765.78
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme6114.364.44 0.07 6109.92 6135.26 6189.95 6096.72
kebÀp³egcej [îegjsyeume25719.119.68 0.04 25709.43 25738.87 25833.59 25595.16
kebÀp³egcej [îegjsyeume777.920.26 0.03 777.66 778.24 783.20 776.04
kebÀp³egcej [îegjsyeume1885.730.46 0.02 1885.27 1889.99 1895.27 1884.56
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer18011.50-26.87 -0.15 18038.37 18058.61 18171.25 17983.20
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej1916.04-3.92 -0.20 1919.96 1920.73 1928.54 1913.28
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej810.97-3.43 -0.42 814.40 816.69 819.78 809.35
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ7541.53-37.57 -0.50 7579.10 7509.49 7576.09 7470.86
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer15326.30-139.93 -0.90 15466.23 15285.84 15401.06 15206.24
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~