yeepeej ieefleefJeefOe
15/11/2019 04:00:00 PM
Gleej-®e{eJe
ûegHe®e{eJeGleejefmLejkegÀue
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme1219031
S2152574476
yeer39653824958
Dev³e10715236295
kegÀue718947641729
met®ekeÀ
met®ekeÀebkeÀDebeflece DebkeÀHeefjJele&veHeefjJele&ve (%)HetJe& yeboKegueeG®®eefvecve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme40356.6970.21 0.17 40286.48 40408.20 40650.06 40308.09
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe14772.9993.05 0.63 14679.94 14718.55 14815.57 14704.94
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe13326.40-17.28 -0.13 13343.68 13368.46 13404.69 13321.13
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10011974.7118.24 0.15 11956.47 11992.66 12051.84 11963.47
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004973.729.12 0.18 4964.60 4979.10 5002.55 4969.59
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50015336.6423.28 0.15 15313.36 15357.15 15425.12 15324.20
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meWmeskeÌme veskeÌmì 5031049.5183.60 0.27 30965.91 31059.15 31189.40 30948.00
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2742.6214.73 0.54 2727.89 2732.82 2759.19 2732.67
FvJesmìceWì mì^sìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1932.813.46 0.18 1929.35 1935.49 1944.96 1930.93
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees6211.12-97.26 -1.54 6308.38 6316.38 6316.99 6169.19
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1777.29-7.09 -0.40 1784.38 1784.38 1786.20 1756.51
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304612.9815.59 0.34 4597.39 4768.93 4797.48 4612.14
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001724.715.45 0.32 1719.26 1783.42 1792.22 1724.38
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001152.894.00 0.35 1148.89 1191.64 1197.26 1152.73
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce964.6274.75 8.40 889.87 869.68 973.19 869.68
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme35142.64312.31 0.90 34830.33 35052.05 35330.92 34968.50
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme6376.4350.43 0.80 6326.00 6355.79 6402.91 6339.66
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg6919.3445.75 0.67 6873.59 6916.22 6960.37 6898.30
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ7478.1547.84 0.64 7430.31 7425.82 7516.61 7423.39
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej13002.7579.78 0.62 12922.97 12951.67 13071.92 12866.30
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme6727.3430.32 0.45 6697.02 6726.80 6762.00 6708.17
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme4649.1914.67 0.32 4634.52 4647.20 4669.02 4638.95
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme185.170.57 0.31 184.60 185.24 186.18 185.00
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme12384.9734.59 0.28 12350.38 12411.22 12467.62 12368.59
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme3492.986.34 0.18 3486.64 3495.66 3508.40 3487.83
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme770.191.37 0.18 768.82 769.55 773.25 768.79
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme4686.757.88 0.17 4678.87 4692.42 4714.40 4682.88
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme250.220.39 0.16 249.83 250.92 252.10 249.23
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme4351.356.32 0.15 4345.03 4357.72 4378.54 4347.35
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe4354.366.38 0.15 4347.98 4360.33 4379.47 4350.90
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume2600.123.42 0.13 2596.70 2604.67 2622.10 2592.73
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 5012451.6216.77 0.13 12434.85 12472.51 12536.88 12437.62
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4574.235.43 0.12 4568.80 4582.55 4604.80 4569.94
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe832.070.72 0.09 831.35 833.74 834.89 830.75
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe906.430.71 0.08 905.72 908.95 912.15 905.02
kebÀp³egcej [îegjsyeume25280.715.87 0.02 25274.84 25376.37 25430.43 25177.10
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3315.76-1.14 -0.03 3316.90 3331.57 3339.53 3311.82
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Svepeea5094.75-2.70 -0.05 5097.45 5104.63 5148.19 5079.52
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Svepeea1969.26-2.52 -0.13 1971.78 1976.21 1979.75 1967.80
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme178.08-0.25 -0.14 178.33 178.78 179.27 177.55
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme792.11-1.36 -0.17 793.47 796.02 796.36 791.28
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume2954.18-5.59 -0.19 2959.77 2970.58 2982.87 2947.85
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer17832.30-42.65 -0.24 17874.95 17909.10 17993.91 17754.22
Sme Sb[ heer yeerSmeF& kebÀp³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sb[ mee|Jemespe3681.16-8.83 -0.24 3689.99 3702.34 3712.92 3677.59
Sme Sb[ heer yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2419.67-6.53 -0.27 2426.20 2427.91 2439.24 2417.87
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue9301.51-26.11 -0.28 9327.62 9351.10 9417.69 9276.90
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme456.39-1.66 -0.36 458.05 458.99 460.73 455.64
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer2120.33-8.07 -0.38 2128.40 2125.92 2138.51 2113.99
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe1773.23-7.12 -0.40 1780.35 1787.85 1792.32 1770.40
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes18275.94-73.49 -0.40 18349.43 18466.33 18600.97 18235.06
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme15108.59-62.07 -0.41 15170.66 15229.43 15250.22 15077.04
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer15253.64-67.57 -0.44 15321.21 15351.22 15387.18 15230.32
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer443.56-2.12 -0.48 445.68 447.77 448.09 443.13
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme11828.61-71.61 -0.60 11900.22 11917.23 11969.17 11812.59
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1333.62-9.80 -0.73 1343.42 1346.17 1347.90 1331.45
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej1908.45-14.67 -0.76 1923.12 1926.57 1932.17 1905.44
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~