DeJeke└eMe met«eer

kew└ueW[j Je

  DeJekeÀeMe leejerKe efove
1 ieCeleb$e efove 26 peveJejer, 2024 MegČe└Jeej
2 ceneefMekeje$eer 8 cee«e&, 2024 MegČe└Jeej
3 nesueer 30 cee«e&, 2023 meesceJeej
4 ieg[ He┤└eF[ 29 cee«e&, 2024 MegČe└Jeej
5 F&o-Gue-efHe└lej (jcepeeve F&o) 11 DeĎewue, 2024 iegęJeej
6 jece vekeceer 17 DeĎewue, 2024 yegOeJeej
7 ceneje<ý^ efove 1 ceF&, 2024 yegOeJeej
8 yeke└jer F&o 17 petve, 2024

meesceJeej

9 ceesnjce 17 pegueeF&, 2024 yegOeJeej
10 mkeleb$e efoJeme 15 Deiemle, 2024 iegęJeej
11 cenelcee ieebOeer pe│ebleer 2 Deke╠ýtyej, 2024 yegOeJeej
12 efoJeeueer - ue#ceer hetpeve 1 veJebyej, 2024 MegČe└Jeej
13 iegęveeveke└ pe│ebleer 15 veJebyej, 2024 MegČe└Jeej
14 efČe└meceme 25 efomebyej, 2024 yegOeJeej

- cegngle& ý^seE[ie MeefveJeej, 1 veJebyej, 2024 (efoJeeueer - ue#ceer hetpeve) kes└ efove mebheVe nesiee~

- Ske╠me«eWpe Ghejes╩e└ DeJeke└eMeeW ceW heefjJele&ve ke└j meke└lee nw Deewj Fmekes└ efueS mekeg&└uej (heefjhe$e) Deefie┤ce leewj hej peejer efke└│ee pee│esiee~