Feqke╠Jeýer Mes│ej mebyebOeer meeceev│e ĎeMve

1 Feqke╠Jeýer Mes│ej ke╠│ee nw?

2 jeFý FM│eg/jeFý Mes│ej efke└mes ke└nles nQ?

3 Feqke╠Jeýer Mes│ejOeejke└eW kes└ DeefOeke└ej ke╠│ee nQ?

4 yeesveme Mes│ej DeLee&le ke╠│ee?

5 ĎesHe└jWme Mes│ej efke└mes ke└nles nQ?

6 ke╠│egc│eguesefýJe ĎesHe└jWme Mes│ej ke╠│ee nw?

7 ke╠│egc│eguesefýJe ke└vJeefý&yeue ĎesHe└jWme Mes│ej efke└mes ke└nles nQ?

8 ceQ Feqke╠Jeýer Mes│ej kew└mes ĎeeHle ke└j meke└lee ntb?

9 ĎeeFcejer ceekex└ý DeLee&le ke╠│ee?

10 meskes└v[^er ceekex└ý efke└mes ke└nles nQ?


1 Feqke╠Jeýer Mes│ej ke╠│ee nw?
Feqke╠Jeýer Mes│ej ke└es meeOeejCe Yee<ee ceW Deeef[&vejer Mes│ej Yeer ke└ne peelee nw~ Fmemes efke└meer keb└Heveer ceW Decegke└ DebMe ke└er efnmmesoejer J│eke╠le nesleer nw~ Feqke╠Jeýer Mes│ejOeejke└ keb└Heveer ke└er ueeYe neefve ceW, DeHeves Mes│ejeW ke└er mebK│ee kes└ DevegHeele ceW J│eJemeeef│eke└ efnmmesoej neslee nw~ Fmes keb└Heveer kes└ meom│e ke└e opee& ĎeeHle nesves kes└ meeLe keb└Heveer kes└ ĎemleeJeeW Hej DeHevee efJe«eej J│eke╠le ke└jves leLee cele osves ke└e DeefOeke└ej ĎeeHle nw~

2 jeFý FM│eg/jeFý Mes│ej efke└mes ke└nles nw?
peye ke└esF& keb└Heveer DeHeves ceewpetoe Mes│ejOeejke└eW ke└es Gveke└er DebMeOeefjlee kes└ DevegHeele ceW ve│eer efmeke╠│egefjýerpe ĎemleeefJele ke└jleer nw lees Fmes jeFý FM│eg │ee jeFý Mes│ej ke└ne peelee nw~ Mes│ejOeejke└eW ke└es jeFý Mes│ej Kejeroves ke└e DeefOeke└ej efceuelee nw Hejbleg │en Gmeke└er F«Ýe Hej efveYe&j nw efke└ Jen Fmeke└e GHe│eesie ke└js │ee ve ke└js~

3 Feqke╠Jeýer Mes│ej Oeejke└eW kes└ DeefOeke└ej ke╠│ee nQ?
Feqke╠Jeýer Mes│ejOeejke└ keb└Heveer kes└ efnmmesoej ner ke└nueeles nQ FmeefueS FvnW keb└Heveer ke└e efJe╩eer│e ke└e│e& HeefjCeece leLee DeeefLe&ke└ J│eJenej peeveves ke└e DeefOeke└ej nw~ Fmekes└ efueS Gmes ĎeefleJe<e& mecHetCe& efJeJejCe meefnle yesueWmeMeerý SJeb Jeeef<e&ke└ efjHeesý& ĎeeHle ke└jves ke└e DeefOeke└ej nw~ keb└Heveer kes└ DeHeves cegK│e ke└ejesyeej kes└ owefveke└ ke└eceke└epe kes└ efJeJejCe ke└es Ýes[ke└j, efke└meer Yeer Hee@efuemeer ceW HeefjJele&ve ke└jves, veS Mes│ej peejer ke└jves leLee Dev│e cen╩JeHetCe& ke└e│eeX kes└ efueS Mes│ejOeejke└eW ke└er Devegceefle uesveer He[leer nw~ Fmekes└ efueS Je<e& ceW ke└ce mes ke└ce Ske└ yeej Jeeef<e&ke└ meYee ke└jveer DeeJeM│eke└ nw efpemeceW efveJesMeke└ ceb[ue ke└er yew■ke└eW ceW Heeefjle ĎemleeJe jKeves HeŠ[les nQ~ Jeeef<e&ke└ meYee ke└er met«evee kes└ meeLe Fve ĎemleeJeeW ke└er Ďeefle Yeer Mes│ejOeejke└eW ke└es Fme lejn Yespeveer nesleer nw leeefke└ Jen GvnW Jeeef<e&ke└ meYee mes Henues efceue peeS~ Mes│ejOeejke└eW ke└es Fve ĎemleeJeeW kes└ He#e ceW DeLeJee Fvekes└ efJeęÎ DeHeves efJe«eej jKeves ke└e DeefOeke└ej nw~ keb└Heveer ke└er uesKee Hegmleke└eW │ee Dev│e pe¬jer omleeJespeeW ke└es peeb«eves ke└e DeefOeke└ej Yeer Mes│ejOeejke└eW ke└es nw~

4 yeesveme Mes│ej DeLee&le ke╠│ee?
keb└Heveer DeHeves Jeeef<e&ke└ ueeYe ke└es mecHetCe& ¬He mes ueeYeebMe kes└ ¬He ceW efJeleefjle veneR ke└jleer nw~ Fmeke└e keg└Ý efnmmee Jen meb«e│e Keeles ceW pecee ke└jleer peeleer nw pees keg└Ý Je<eex ceW Ske└ yeŠ[er jeefMe yeve peeleer nw~ keb└Heveer DeHeveer YeeJeer efJeke└eme │eespevee │ee Dev│e │eespeveeDeeW kes└ efueS Fme jeefMe ke└es Hetbpeer Keeles ceW nmleebleefjle ke└jves kes└ efueS Fleveer ner jeefMe kes└ Mes│ej yeleewj yeesveme DeHeves ceewpetoe DebMeOeejke└eW ke└es DevegHeeefleke└ DeeOeej Hej os osleer nw~ Fve Mes│ejeW ke└e Mes│ejOeejke└eW mes ke└esF& cetu│e veneR efue│ee peelee~

5 ĎesHe└jWme Mes│ej efke└mes ke└nles nQ?
Fme Ďeke└ej kes└ Mes│ejOeejke└eW ke└es ĎeefleJe<e& HetJe& efveOee&efjle oj mes ueeYeebMe efo│ee peelee nw~ │en ueeYeebMe keb└Heveer kes└ ueeYe ceW mes efo│ee peelee nw Hejbleg Fmeke└e Yegieleeve Feqke╠Jeýer Mes│ejOeejke└eW ke└es ueeYeebMe osves mes Henues efke└│ee peelee nw~ │eefo keb└Heveer ke└e efoJeeuee efveke└uelee nw lees ĎesHe└jWme Mes│ejOeejke└ ke└es Gmeke└e efnmmee Feqke╠Jeýer Mes│ejOeejke└eW mes Henues Hejbleg yee@C[ nesu[jeW,
ef[yeW«ejOeejke└eW Deeefo uesveoejeW ke└es «egke└eves kes└ yeeo, efceueves ke└e DeefOeke└ej nw~

6 ke╠│egc│eguesefýJe ĎesHe└jWme Mes│ej ke╠│ee nw?
Ssmes Mes│ejOeejke└eW ke└es HetJe& efveOee&efjle oj Hej ĎeefleJe<e& ueeYeebMe veneR efo│ee peelee yeefuke└ │en keb└Heveer kes└ Heeme pecee neslee jnlee nw~ peye ke└Yeer Yeer keb└Heveer DeHeves Feqke╠Jeýer Mes│ejOeejke└eW ke└es ueeYeebMe osleer nw lees Gmemes Henues ke╠│egc│eguesefýJe ĎesHe└jbme Mes│ejOeejke└eW ke└es ueeYeebMe efo│ee peelee nw~ Ssmeer efmLeefle ceW Fveke└es Gke╠le DeJeefOe leke└ ke└e Hetje mebef«ele ueeYeebMe efo│ee peelee nw~

7 ke╠│egc│eguesefýJe ke└vJeefý&yeue ĎesHe└jWme Mes│ej efke└mes ke└nles nQ?
│en Ske└ Ďeke└ej ke└e ĎesHe└jWme Mes│ej ner nw efpemeceW efveOee&efjle oj Hej ueeYeebMe mebef«ele nesles ngS Ske└ meeLe ner «egke└e│ee peelee nw Hejbleg FmeceW Ske└ efveOee&efjle DeJeefOe Yeer nesleer nw efpemekes└ Hetje nesves Hej GvnW mebef«ele ueeYeebMe ke└e Yegieleeve lees ke└j ner efo│ee peelee nw meeLe ner │es Mes│ej mJeleŰ Feqke╠Jeýer Mes│ej ceW ¬Heebleefjle nes peeles nw~

8 ceQ Feqke╠Jeýer Mes│ej kew└mes ĎeeHle ke└j meke└lee ntb?
DeeHe ĎeeFcejer ceekex└ý mes meeJe&peefveke└ efveie&ce kes└ oewjeve DeeJesove ke└jkes└ │ee efHe└j Mes│ej yeepeej kes└ ceev│elee ĎeeHle ye┤eske└j kes└ ceeO│ece mes meskes└v[^er ceekex└ý ceW Mes│ej Kejero meke└les nQ~

9 ĎeeFcejer ceekex└ý DeLee&le ke╠│ee?
ke└esF& keb└Heveer peye DeHeveer Heefj│eespeveeDeeW kes└ efJe╩e Hees<eCe kes└ efueS meeJe&peefveke└ efveie&ce peejer ke└jleer nw lees Fme efveie&ce kes└ ceeO│ece mes DeeJesove ke└jkes└ Mes│ej Heeves leLee keb└Heveer ▄eje Mes│ej Deeyebefýle ke└jkes└ Gveke└es met«eeryeÎ ke└jeves leke└ ke└er mecHetCe& ĎeefČe└│ee/J│eJenej `ĎeeFcejer ceekex└ý' kes└ ke└e│e&#es$e ceW Deelee nw~

10 meskes└v[^er ceekex└ý efke└mes ke└nles nQ?
keb└Heveer meeJe&peefveke└ efveie&ce ▄eje DeeJesoke└eW ke└es Mes│ej Deeyebefýle ke└jves kes└ yeeo GvnW Hebpeerke=└le Mes│ej yeepeej ceW met«eeryeÎ ke└jJeeleer nw~ met«eeryeÎlee kes└ yeeo meeJe&peefveke└ efveie&ce kes└ peefjS ĎeeFcejer ceekex└ý ceW Deeyebefýle efke└S ie│es Mes│ejeW ke└er Kejero efyeČe└er ke└er pee meke└leer nw Deewj Fmeer J│eJenej/ke└ejesyeej ke└es meskes└v[^er ceekex└ý ceW mecceefuele efke└│ee ie│ee nw~ meeOeejCe Yee<ee ceW peye ke└esF& J│eeqke╠le DeeJesove ke└jkes└ keb└Heveer mes meerOes Mes│ej ueslee nw lees │en ĎeeFcejer ceekex└ý ke└e J│eJenej ke└nueelee nw Hejbleg peye │ener Mes│ej Jen Dev│e efke└meer Mes│ejOeejke└ mes Kejerolee nw │ee Dev│e ke└es yes«elee nw lees │en J│eJenej meskes└v[^er ceekex└ý ke└e ke└nueelee nw~


BACK