SkeÌmeefmeke̳egefjìer keÀesæ[efmeke̳egefjìernsleg(Div) ©
27 Jan 2022506852पंजाब अल्कलीजmìe@keÀ keÀe efJeYeepeve-
27 Jan 2022539835सुपीरियरmìe@keÀ keÀe efJeYeepeve-
03 Feb 2022532029सिंधुट्रेडmìe@keÀ keÀe efJeYeepeve-
08 Feb 2022505790शेफ्लरmìe@keÀ keÀe efJeYeepeve-
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~