SkeÌmeefmeke̳egefjìer keÀesæ[efmeke̳egefjìernsleg(Div) ©
29 Mar 2023531862भारतएग्रीmìe@keÀ keÀe efJeYeepeve-
29 Mar 2023517385सिंफनीMes³ejeW keÀer Hegveë Kejero-
31 Mar 2023542670आर्टेमिसइलेक्टmìe@keÀ keÀe efJeYeepeve-
31 Mar 2023512149एवॉन्सटेक्नोmìe@keÀ keÀe efJeYeepeve-
31 Mar 2023532734गोदावरी पॉवरMes³ejeW keÀer Hegveë Kejero-
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~