mìe@keÌme keÀer met®eer
efÒe-DeesHeve me$e kesÀ efueS Hee$e mìe@keÌme keÀer met®eer

¬eÀce mebK³ee mìe@keÌme ¬eÀce mebK³ee mìe@keÌme
1 Smeermeer efue. 26 ueeme&ve Sb[ ìîegye´es efue.
2 Debyegpee meerceWì efue. 27 ceefnbêe Sb[ ceefnbêe efue.
3 DeefkeÌmeme yeQkeÀ efue. 28 cee©efle megpegkeÀer
4 yepeepe Dee@ìes efue. 29 SveìerHeermeer efue.
5 Yeejleer S³ejìsue efue. 30 Dee@³eue Sb[ ves®egjue iewme keÀeHeexjsMeve
6 Yesue 31 Hebpeeye vesMeveue yeQkeÀ
7 Yeejle Hesì^esefue³ece keÀeHeexjsMeve efue. 32 Hee@Jej efûe[ keÀeHeexjsMeve efue.
8 kesÀF&ve& Fbef[³ee efue. 33 jsveyewkeÌmeer uewyme efue.
9 efmeHeuee efue. 34 efjuee³ebme keÀc³egefvekesÀMeve efue.
10 [erSueSHeÀ efue. 35 efjuee³ebme kewÀefHeìue efue.
11 [e@. js·er uesyeesjsìjerpe efue. 36 efjuee³ebme Fb[mì^erpe efue.
12 iessue (Fbef[³ee) efue. 37 efjuee³ebme FbÖeÀemì^keÌ®ej efue.
13 S®emeerSue ìskeÌveesuee@peerpe efue. 38 efjuee³ebme Hee@Jej efue.
14 S®e[erSHeÀmeer efue. 39 mesmeeieesJee efue.
15 S®e[erSHeÀmeer yeQkeÀ 40 mìerue DeLee@efjìer Dee@HeÀ Fbef[³ee
16 nerjes nes[e ceesìme& efue. 41 mìsì yeQkeÀ Dee@HeÀ Fbef[³ee
17 efnb[eukeÀes Fb[mì^erpe efue. 42 meerceWme efue.
18 efnbogmleeve ³etefveueerJej efue. 43 mìjueeFì Fb[mì^erpe (Fbef[³ee) efue.
19 DeeF&meerDeeF&meerDeeF& yeQkeÀ efue. 44 meve HeÀecee&m³egefìkeÀume
20 FbÖeÀe [sJeueHeceWì HeÀeFveWme kebÀHeveer efue. 45 megpeuee@ve Svepeea efue.
21 FHeÀesefmeme ìskeÌveesuee@peerpe efue. 46 ìeìe ceesìme& efue.
22 DeeF&ìermeer efue. 47 ìeìe Hee@Jej kebÀHeveer efue.
23 eEfpeboue mìerue Sb[ Hee@Jej efue. 48 ìeìe mìerue efue.
24 pe³eÒekeÀeMe SmeesefmeSìdme efue. 49 ìeìe kebÀmeueìWmeer meefJe&mespe efue.
25 keÀesìkeÀ ceefnbêe yeQkeÀ efue. 50 efJeÒees efue.
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~