Dee[&j kesÀ ÒekeÀej
Òeer-DeesHesve me$e kesÀ Dee[&j Svì^er DeJeefOe kesÀ oewjeve efmeHe&À ceekexÀì Dee[&j leLee efueefceì Dee[&j keÀer Devegceefle nesieer~ Kegues YeeJe keÀer ieCevee kesÀ efueS Dee[&j kesÀ Fve oesveeW ÒekeÀejeW keÀe GHe³eesie efkeÀ³ee pee³esiee~ efkeÀmeer Yeer DeeF&meyeie& Dee[&j keÀer Devegceefle veneR nesieer DeLee&led Dee[&jeW keÀe efJeJejCe GvekeÀer Hetjer cee$ee kesÀ meeLe efo³ee pee³esiee~
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~