FeqkeÌJeìer mesieceWì kesÀ Òeer-DeesHesve me$e ceW keÀe@ue Dee@keÌMeve ef¬eÀ³eeefJeefOe keÀer MegªDeele
Yeejleer³e ÒeefleYetefle efJeefvece³e yees[& (mesyeer) ves 15 pegueeF& 2010 keÀes peejer meke&gÀuej ¬eÀceebkeÀ (meke&gÀ/SceDeej[er/[erHeer/21/2010) kesÀ ceeO³ece mes Òeer-DeesHesve me$e ceW keÀe@ue Dee@keÌMeve ceW MegYeejbYe keÀer met®evee oer ~ yeerSmeF& Fme DeJeOeejCee keÀe efJemle=le Heefj®e³e leLee ÒemleeefJele ef¬eÀ³eeefJeefOe keÀe efJeJejCe GHeueyOe keÀjJee jner nw~

1. me$e
keÀe@ue Dee@keÌMeve ef¬eÀ³eeefJeefOe Òeer-DeesHesve me$e kesÀ efueS ueeiet nesiee~

2. Hee$elee
Òeer-DeesHesve me$e mesvmeskeÌme leLee efveHeÌìer mes mebyebefOele IeìkeÀeW (SveskeÌm®ej-1) kesÀ efueS ÒeejbYe efkeÀ³ee pee³esiee~ ³eefo Fv[skeÌme kesÀ meb³eespeve ceW keÀesF& yeoueeJe neslee nw lees ve³es Meeefceue efkeÀ³es peeves Jeeues mìe@keÀeW keÀes Òeer-DeesHesve me$e ceW DeesHeefvebie ÒeeFme keÀer ieCevee kesÀ efueS Meeefceue efkeÀ³ee pee³esiee~ keÀe@ue Dee@keÌMeve ef¬eÀ³eeefJeefOe ceW Fv[skeÌme mes yeenj nesves Jeeues mìe@keÀeW keÀes yevee³es jKee pee³esiee~ ³eÐeefHe efkeÀ Gve Hej Fv[skeÌme keÀer ieCevee kesÀ JekeÌle efJe®eej veneR efkeÀ³ee pee³esiee~

3. DeJeefOe
keÀe@ue Dee@keÌMeve ef¬eÀ³eeefJeefOe Òeer-DeesHesve me$e kesÀ efueS ueeiet nesiee~
me$e DeJeefOe keÀe³e&
Dee[&j Svì^er keÀer DeJeefOe megyen 9ë00-9ë07/08 Dee[&j S[erMeve/cee@ef[efHeÀkesÀMeve/kesÀeqvmeuesMeve meeleJeW leLee DeebþJeW efceveì kesÀ yeer®e jsv[ce mìesHespe,keÀesF& meewoe veneR efkeÀ³ee pee³esiee~ mebkesÀleelcekeÀ Fv[skeÌme Hej mebkesÀleelcekeÀ keÀercele leLee efceueeve ³eesi³e cee$ee keÀer met®evee~ 20 ÒeefleMele keÀe meceªHe ÒeeFme yewC[ ueeiet nw~
Dee[&j kesÀ efceueeve leLee Hegefä keÀer DeJeefOe megyen 9ë08-9ë12 keÀesF& Dee[&j S[erMeve/cee@ef[efHeÀkesÀMeve/kesÀeqvmeuesMeve veneR~ DeesHeefvebie ÒeeFme keÀe efveOee&jCe, Dee[&j keÀe efceueeve leLee meewos keÀer Hegefä~
yeHeÀj efHejer³e[ megyen 9:12 - 9:15 Òeer-DeesHesve leLee DeveJejle keÀejesyeejer me$e kesÀ yeer®e ì^eeqvpeMeve keÀer megefJeOee~
efvejblej keÀejesyeejer me$e ë megyen 9.15 yepes mes Meece 3ë30 yepes lekeÀ - Dee@[&j mece³e/ YeeJe ÒeeLeefcekeÀlee kesÀ Devegmeej efceueeve keÀjles ngS efvejblej meewos
DeefleefjkeÌle met®evee

keÀe@ue Dee@keÌMeve me$e keÀer meceeeqHle kesÀ yeeo DeveJejle ì^sef[bie mesMeve Megª nesiee~ DeveJejle me$e leLee keÀe@ue Dee@keÌMeve me$e (Òeer-DeesHesve) oesveeW SkeÀ meeLe veneR ®eueWies~

DeveJejle me$e kesÀ Megª nesves kesÀ meeLe ner yuee@ie [erue ì^sef[bie me$e (35 efceveì) keÀer MegªDeele nesieer~

Òeer-DeesHesve me$e ceW keÀe@ue Dee@keÌMeve kesÀ MegªDeele kesÀ meeLe keÀejesyeejer efove keÀe mJeªHe Fme lejn nesieeë

 
Òeer-DeesHesve
9.00 megyen mes 9.15 megyen
DeveJejle ì^sef[bie
9.15 megyen mes 3.30 oesHenj
yebo
3.30 oesHenj mes 3.40 oesHenj
Heesmì keÌueespe
3.40 oesHenj mes 4.00 Meece  
FeqkeÌJeìer ceekexÀì
 
 
me$e keÀer meceeeqHle Hej efkeÀmeer SkeÀue ÒeeFme Hej mebûeefnle leLee efceueeve efkeÀ³es ie³es Dee [&j

Dee [&jeW kesÀ mece³e/keÀercele/ÒeeLeefcekeÀlee kesÀ DeeOeej Hej efceueeve efkeÀ³es peeves keÀer Jepen mes DeveJejle ªHe mes meewos nesles nQ~

Jeer[yu³etSHeer yebo YeeJe keÀer ieCevee yebo YeeJe Hej meewos keÀe DevegHeeueve
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~