ueeYe
keÀe@ue Dee@keÌMeve ì^sef[bie lejerkesÀ kesÀ keÀF& ueeYe nw~

  • FmekesÀ HeefjCeece mJeªHe efkeÀmeer SkeÀue keÀercele Hej yengmlejerle cewef®ebie kesÀ HeefjCeece mJeªHe keÀercele ®eb®euelee keÀes keÀce keÀjves ceW mene³elee efceueleer nw~
  • Dee[&jeW kesÀ mebûen keÀer Jepen mes SkeÀ J³eeHekeÀ ceebie - DeeHetefle& Mes[îegue ÒeeHle neslee nw, efpememes yesnlej lejuelee nebefmeue nesleer nw~
  • Dee[&jeW keÀer mebûen keÀer Jepen mes ieequle³eeW keÀer mebYeeJevee keÀce nes peeleer nw leLee yesnlej ÒeeFme ef[mkeÀJejer ÒeeHle nesleer nw~
  • Fmemes ceekexÀì FcHeskeÌì keÀes keÀce keÀjves ceW mene³elee efceueleer nw ke̳eeWefkeÀ efo³es ie³es efkeÀmeer Dee[&j keÀe DeekeÀej yeeo ceW mebûeefnle efkeÀ³es peeves Jeeues mecekeÀ#e Dee[&j keÀer leguevee ceW íesìe neslee nw~
  • Fmemes meewos keÀer ueeiele keÀes keÀce keÀjves ceW mene³elee efceueleer nw ke̳eeWefkeÀ keÀe@ue Dee@keÌMeve kesÀ oewjeve efkeÀ³es ie³es meewoeW Hej FcHeskeÌì keÀe@mì veneR Deeleer nw~
  • ³en efJeMes
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~