yees[& ceerefìbie

April 17, 2021
efmeke̳egefjìernsleg
एनआईआईटीटेकpevejue
घुशाईनpevejue
गुजरात हॉटेल्सefjpeuìme,ueeYeebMe
एचडीएफसीबैंकefjpeuìme
आईसीआईसीआईजीआईefjpeuìme,ueeYeebMe
efmeke̳egefjìernsleg
इन्फोमीडियाefjpeuìme
इंटरनेशनल ट्रेवेल हाउसefjpeuìme,ueeYeebMe
एमएनआईएलefjpeuìme,pevejue
प्राइमJeejbìdme FM³et
April 18, 2021
efmeke̳egefjìernsleg
भंसाली इंजीefjpeuìme,ueeYeebMe
April 19, 2021
efmeke̳egefjìernsleg
एसीसीefjpeuìme
एजीआईओ पेपरefjpeuìme
अमरज्योतिस्पिनpevejue
बजाजकंज्युमरefjpeuìme,ueeYeebMe
बोरोरिन्यूpevejue
सीएचडीकेमpevejue
क्रिसिलefjpeuìme,ueeYeebMe
गुडलकJeejbìdme FM³et,Mes³ejeW keÀe ÒesHeÀjWefMe³eue FM³et
आईसीआईसीआईप्रुलाइफefjpeuìme,ueeYeebMe
efmeke̳egefjìernsleg
इशान डाईजueeYeebMe
निम्बसप्रोजेpevejue
पेनोरामाpevejue
प्रतीक पेनलefjpeuìme
रिस्पॉन्सइन्फोefjpeuìme
श्रीचक्रefjpeuìme
जुआरीग्लोबpevejue,ueeYeebMe
April 20, 2021
efmeke̳egefjìernsleg
5पैसाefjpeuìme,pevejue
चंद्रिमाefjpeuìme
डीएचपीइंडpevejue
इंटेन्स टेक्नोFcHueeFpe mìe@keÀ Dee@HMeve Hueeve,Jeejbìdme FM³et
नेस्लेefjpeuìme,ueeYeebMe
एनआईडीएलefjpeuìme
नेटवर्क 18 मीडियाefjpeuìme
आरसिस्टम्सpevejue,SpeerSce
efmeke̳egefjìernsleg
एस. आर. इंडस्ट्रीजpevejue
स्वराजइंजनefjpeuìme,ueeYeebMe
टाटास्टीलएलपीefjpeuìme,ueeYeebMe
टीसीआई इंडसpevejue
टीवी18ब्रोडकास्टefjpeuìme
वेलस्पन इन्वेस्टमेंटefjpeuìme


 
efoveebkeÀefmeke̳egefjìernsleg
04/19/2021આલોક ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
04/19/2021નિમ્બસ પ્રોજેક્ટ્સ¶Éà»ÉÇ{ÉÉà ¡Éà£ùàÎ{¶É«É±É >¶«ÉÖ
04/20/2021ટીસીઆઈ ઈન્ડસ¶Éà»ÉÇ{ÉÉà ¡Éà£ùàÎ{¶É«É±É >¶«ÉÖ