uees iees
mýe@ke└ Ske╠me«eWpe - cegbyeF&, Deye `yeerSmeF& efueefceýs[' nw ~ ke└eHeexjsýeFpesMeve Deewj [erc│eg«│egueeFpesMeve kes└ ke└ejCe yeerSmeF& ke└es ve│ee veece, veF& efoMee, óefń Deewj ue#│e neefmeue ngDee nw Fmeke└e Ďeefleefyecye veS `uees iees' ceW Peueke└lee nw ~

1875 ceW mLeeefHele yeerSmeF& efueefceìs[ SefMe│ee ke└e meyemes Ďee«eervelece mýe@ke└ Ske╠me«eWpe nw ~ Hetbpeer yeepeej mebyebOeer mece=Π %eeve efJejemele ceW ĎeeHle │en Ske╠me«eWpe, osMe kes└ Hetbpeer yeepeej ke└e cesęob[ jne nw ~ «eens efpeme óefń mes DeeHe Gmes osKeW, ke└eHeexjsý nmleer kes└ ¬He ceW Ske╠me«eWpe DeHeveer veF& Hen«eeve, veS óefńke└esCe, mejue, DeKeb[ Deesj me#ece nesvee Ďeefleefyebefyele ke└jlee nw ~

BACK