Heesv [eGveuees[
[eGveuees[ meneelee

Fme Jesye meeF kees He{ves ceW efokekele nes jner nw lees ke=Heee Heesv [eGveuees[ kejves kes efueS efvecveefueefKele efveoxMeeW kee Heeueve kejW
  • `Heesv [eGveuees[' efuebke kes GHej eqkeueke kejW.

  • DeHeves kecHegj kes efkemeer Yeer Heesu[j ceW Heesv peerHe HeeFue [eGveuees[ kejW Deewj mesJe kejW

  • Deye DeHeves kecHegj Hej Fvemeue kejW, DeeHekeeW efmeHe& DevepeerHe kejvee nw Deewj [eGveuees[ efkees iees Fonts.exe Hej [yeue eqkeuebke kejW

  • Deye DeeHekes kecHegj Hej meHeueleeHetJe&ke Heesv Fvemeue nes ieee nw~ Deye DeeHe Start -> Settings -> Control Panel -> Fonts me& mesefbie keb^esue Hesveue Heesvdme Hej eqkeuebke kejW Deewj Fvemeue efkees iees Heesv osKeW~

  • mHe He{ves kes efueS DeeHe DeHeves kecHegj kees efjme& kejW~