kebÀHeveer HeefjCeece
efmeke̳egefjìer keÀesæ[ : : 953811  kebÀHeveer :  --
ÒekeÀejDee@ef[ìs[Dee@ef[ìs[Un-AuditedUn-Audited
DeejbefYekeÀ efoveebkeÀ01-Apr-1801-Apr-1701-Apr-1601-Apr-15
Debeflece efoveebkeÀ31-Mar-1931-Mar-1831-Mar-1731-Mar-16
efJeJejCe jeefMe (efceefue³eve ©.)
Meg× efye¬eÀer4876.753236.360.000.00
GHeeefpe&le y³eepe / Dee@Hejsefìbie Dee³e0.000.002122.951239.73
Dev³e Dee³e174.82173.67377.69201.75
kegÀue Dee³e5051.573410.032500.641441.48
y³eepe Ke®e&0.000.00-1284.36-751.66
Dee@Hejsefìbie Ke®e&0.000.00-722.67-423.37
yeQkeÀ kesÀ efueS kegÀue Ke®e&0.000.00-2007.03-1175.03
Ke®e&-4164.47-3272.510.000.00
keÀjHetJe& ueeYe887.11137.52462.34227.18
keÀj-304.72-42.06-173.60-77.02
ÒeeJOeeve Deewj DeekeÀeqmcekeÀ0.000.00-31.27-39.27
keÀj yeeo ueeYe582.3995.46288.74150.17
Meg× ueeYe582.3995.46288.74150.17
FeqkeÌJeìer kewÀefHeìue0.000.00363.49313.81
meb®e³e0.000.001419.84803.23
HeefjCeece ÒekeÀejAAAA
veesìdme veesìdme veesìdme veesìdme
(1 efceefue³eve = 10 ueeKe ©.)
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~