kebÀHeveer HeefjCeece
efmeke̳egefjìer keÀesæ[ : : 541700  kebÀHeveer :  टीसीएनएसब्राण्ड्स
ÒekeÀejUn-AuditedUn-AuditedDee@ef[ìs[Un-AuditedUn-Audited
DeejbefYekeÀ efoveebkeÀ01-Jul-1901-Apr-1901-Jan-1901-Oct-1801-Jul-18
Debeflece efoveebkeÀ30-Sep-1930-Jun-1931-Mar-1931-Dec-1830-Sep-18
efJeJejCe jeefMe (efceefue³eve ©.)
Meg× efye¬eÀer3208.452796.292906.583001.963205.01
Dev³e Dee³e26.4822.2516.4521.2419.25
kegÀue Dee³e3234.932818.542923.033023.203224.26
Ke®e&-2891.49-2539.40-2573.47-2550.87-2688.52
keÀjHetJe& ueeYe343.44279.14349.56472.33535.74
keÀj-166.57-74.41-22.72-101.62-123.49
keÀj yeeo ueeYe176.87204.73326.84370.71412.25
Meg× ueeYe176.87204.73326.84370.71412.25
FeqkeÌJeìer kewÀefHeìue122.92122.76122.65122.64122.64
HeefjCeece ÒekeÀejQQQQQ
veesìdme veesìdme veesìdme veesìdme veesìdme
(1 efceefue³eve = 10 ueeKe ©.)
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~