kebÀHeveer HeefjCeece
efmeke̳egefjìer keÀesæ[ : : 540198  kebÀHeveer :  ओसिआजी
ÒekeÀejDee@ef[ìs[Dee@ef[ìs[Dee@ef[ìs[
DeejbefYekeÀ efoveebkeÀ01-Apr-1801-Apr-1701-Apr-16
Debeflece efoveebkeÀ31-Mar-1931-Mar-1831-Mar-17
efJeJejCe jeefMe (efceefue³eve ©.)
Meg× efye¬eÀer28.41137.39215.48
Dev³e Dee³e0.000.080.32
kegÀue Dee³e28.41137.48215.80
Ke®e&-22.21-137.09-214.45
keÀjHetJe& ueeYe6.200.381.36
keÀj-1.25-0.07-0.30
keÀj yeeo ueeYe4.950.311.06
Meg× ueeYe4.950.311.06
FeqkeÌJeìer kewÀefHeìue54.0054.0054.00
HeefjCeece ÒekeÀejAAA
veesìdme veesìdme veesìdme
(1 efceefue³eve = 10 ueeKe ©.)
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~