kebÀHeveer HeefjCeece
efmeke̳egefjìer keÀesæ[ : : 532832  kebÀHeveer :  इंडियाबुल्सरीयलइस्ट
ÒekeÀejUn-AuditedUn-AuditedUn-AuditedUn-AuditedUn-Audited
DeejbefYekeÀ efoveebkeÀ01-Jul-1901-Apr-1901-Jan-1901-Oct-1801-Jul-18
Debeflece efoveebkeÀ30-Sep-1930-Jun-1931-Mar-1931-Dec-1830-Sep-18
efJeJejCe jeefMe (efceefue³eve ©.)
Meg× efye¬eÀer-60.58177.6654.5747.191021.00
Dev³e Dee³e523.57707.202794.10502.17544.06
kegÀue Dee³e462.99884.862848.67549.361565.06
Ke®e&-1196.19-1317.09-1165.31-912.68-1121.94
keÀjHetJe& ueeYe-733.20-432.231683.36-363.32443.12
keÀj-271.58-128.65-414.09-4.46-4.70
keÀj yeeo ueeYe-1004.78-560.881269.27-367.77438.42
Meg× ueeYe-1004.78-560.881269.27-367.77438.42
FeqkeÌJeìer kewÀefHeìue909.33909.33901.36901.36901.36
HeefjCeece ÒekeÀejQQQQQ
veesìdme veesìdme veesìdme veesìdme veesìdme
(1 efceefue³eve = 10 ueeKe ©.)
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~