kebÀHeveer HeefjCeece
efmeke̳egefjìer keÀesæ[ : : 531888  kebÀHeveer :  रेक्सनोर्ड इलेक्ट्रॉ
ÒekeÀejDee@ef[ìs[Un-AuditedUn-AuditedUn-AuditedDee@ef[ìs[
DeejbefYekeÀ efoveebkeÀ01-Jan-1901-Oct-1801-Jul-1801-Apr-1801-Jan-18
Debeflece efoveebkeÀ31-Mar-1931-Dec-1830-Sep-1830-Jun-1831-Mar-18
efJeJejCe jeefMe (efceefue³eve ©.)
Meg× efye¬eÀer163.57142.04134.92185.62146.50
Dev³e Dee³e2.704.401.230.39-0.51
kegÀue Dee³e166.27146.44136.15186.01145.99
Ke®e&-151.65-135.71-123.14-169.27-133.73
keÀjHetJe& ueeYe14.6210.7313.0116.7412.27
keÀj-4.33-2.98-3.59-4.62-2.12
keÀj yeeo ueeYe10.297.749.4212.1310.15
Meg× ueeYe10.297.749.4212.1310.15
FeqkeÌJeìer kewÀefHeìue111.59111.59111.59111.59111.59
HeefjCeece ÒekeÀejQQQQQ
veesìdme veesìdme veesìdme veesìdme veesìdme
(1 efceefue³eve = 10 ueeKe ©.)
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~