kebÀHeveer HeefjCeece
efmeke̳egefjìer keÀesæ[ : : 526761  kebÀHeveer :  हॉवर्ड हॉटेल्स
ÒekeÀejUn-AuditedDee@ef[ìs[Un-AuditedUn-AuditedUn-Audited
DeejbefYekeÀ efoveebkeÀ01-Apr-1901-Jan-1901-Oct-1801-Jul-1801-Apr-18
Debeflece efoveebkeÀ30-Jun-1931-Mar-1931-Dec-1830-Sep-1830-Jun-18
efJeJejCe jeefMe (efceefue³eve ©.)
Meg× efye¬eÀer17.5433.6534.4619.7618.64
Dev³e Dee³e0.330.360.320.350.28
kegÀue Dee³e17.8734.0234.7820.1018.92
Ke®e&-24.78-33.82-27.69-20.98-25.45
keÀjHetJe& ueeYe-6.900.197.09-0.87-6.53
keÀj0.000.080.000.000.00
keÀj yeeo ueeYe-6.900.287.09-0.87-6.53
Meg× ueeYe-6.900.287.09-0.87-6.53
FeqkeÌJeìer kewÀefHeìue91.1391.1391.1391.1391.13
HeefjCeece ÒekeÀejQQQQQ
veesìdme veesìdme veesìdme veesìdme veesìdme
(1 efceefue³eve = 10 ueeKe ©.)
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~