kebÀHeveer HeefjCeece
efmeke̳egefjìer keÀesæ[ : : 514264  kebÀHeveer :  सीजन्स टेक्सटाइल्स
ÒekeÀejDee@ef[ìs[Un-AuditedUn-AuditedUn-AuditedDee@ef[ìs[
DeejbefYekeÀ efoveebkeÀ01-Jan-1901-Oct-1801-Jul-1801-Apr-1801-Jan-18
Debeflece efoveebkeÀ31-Mar-1931-Dec-1830-Sep-1830-Jun-1831-Mar-18
efJeJejCe jeefMe (efceefue³eve ©.)
Meg× efye¬eÀer170.5970.8560.5373.2471.92
Dev³e Dee³e0.530.11-0.190.250.74
kegÀue Dee³e171.1270.9560.3473.4972.66
Ke®e&-169.05-69.76-60.06-72.02-72.53
keÀjHetJe& ueeYe2.071.190.271.470.12
keÀj-2.790.620.210.50-0.04
keÀj yeeo ueeYe-0.721.810.481.970.09
Meg× ueeYe-0.721.810.481.970.09
FeqkeÌJeìer kewÀefHeìue74.9074.9074.9074.9074.90
HeefjCeece ÒekeÀejQQQQQ
veesìdme veesìdme veesìdme veesìdme veesìdme
(1 efceefue³eve = 10 ueeKe ©.)
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~