HeefjCeece

efmeke̳egefjìer keÀesæ[ /veece (Debûespeer ceW) :  
efmeke̳egefjìer keÀesæ[efmeke̳egefjìer keÀe veeceDeOe& Jeeef<e&keÀ / efleceenerDee@ef[ìs[ / Deve Dee@ef[ìs[efoveebkeÀ
521113सुदिति-बीJQ2020-2021Unaudited26/09/2020 01:39:19 PM
540063ईसीएसJQ2020-2021Unaudited25/09/2020 04:51:46 PM
531088ट्यूलिप स्टार हॉटेलDQ2019-2020Unaudited25/09/2020 04:43:50 PM
531088ट्यूलिप स्टार हॉटेलSQ2019-2020Unaudited25/09/2020 04:41:08 PM
531088ट्यूलिप स्टार हॉटेलJQ2019-2020Unaudited25/09/2020 03:53:29 PM
531088ट्यूलिप स्टार हॉटेलMC2018-2019Audited25/09/2020 03:49:32 PM
531088ट्यूलिप स्टार हॉटेलMQ2018-2019Audited25/09/2020 03:49:16 PM
531449जीआरएम ओवरसीजJQ2020-2021Unaudited25/09/2020 03:33:41 PM
531088ट्यूलिप स्टार हॉटेलDQ2018-2019Unaudited25/09/2020 02:16:48 PM
532029सिंधुट्रेडJQ2020-2021Unaudited25/09/2020 01:48:12 PM
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~