HeefjCeece

efmeke̳egefjìer keÀesæ[ /veece (Debûespeer ceW) :  
efmeke̳egefjìer keÀesæ[efmeke̳egefjìer keÀe veeceDeOe& Jeeef<e&keÀ / efleceenerDee@ef[ìs[ / Deve Dee@ef[ìs[efoveebkeÀ
507808यूनाइटेड लीजMC2018-2019Audited19/06/2019 06:30:11 PM
533167कोरोमंडलMC2018-2019Audited19/06/2019 05:49:13 PM
531247अल्फा हाईटेकMC2018-2019Audited19/06/2019 05:48:44 PM
531247अल्फा हाईटेकMQ2018-2019Audited19/06/2019 05:47:30 PM
949759TFSRLSH2018-2019Unaudited19/06/2019 05:40:27 PM
532855हरियाणा कैपMC2018-2019Audited19/06/2019 05:33:55 PM
532855हरियाणा कैपMQ2018-2019Audited19/06/2019 05:33:10 PM
504731इंडियन ब्राईटMC2018-2019Audited19/06/2019 04:55:27 PM
504731इंडियन ब्राईटMQ2018-2019Audited19/06/2019 04:49:20 PM
530525शीतल डायMC2018-2019Audited19/06/2019 02:52:23 PM
530525शीतल डायMQ2018-2019Audited19/06/2019 02:50:14 PM
536974सीपीएलMC2018-2019Audited19/06/2019 02:20:44 PM
536974सीपीएलMQ2018-2019Audited19/06/2019 02:18:29 PM
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~