HeefjCeece

efmeke̳egefjìer keÀesæ[ /veece (Debûespeer ceW) :  
efmeke̳egefjìer keÀesæ[efmeke̳egefjìer keÀe veeceDeOe& Jeeef<e&keÀ / efleceenerDee@ef[ìs[ / Deve Dee@ef[ìs[efoveebkeÀ
514260सुरभि इंडसMC2023-2024Audited15/06/2024 04:33:04 PM
514260सुरभि इंडसMQ2023-2024Audited15/06/2024 04:30:51 PM
513472सिंप्लेक्स कास्टिंग्सMC2023-2024Audited15/06/2024 04:25:44 PM
513472सिंप्लेक्स कास्टिंग्सMQ2023-2024Audited15/06/2024 04:22:23 PM
530427चोक्सीMC2023-2024Audited15/06/2024 04:18:11 PM
530427चोक्सीMQ2023-2024Audited15/06/2024 04:15:09 PM
522027ईएमएइंडियाMC2023-2024Audited15/06/2024 04:11:05 PM
522027ईएमएइंडियाMQ2023-2024Audited15/06/2024 04:08:52 PM
539045माणकएल्युकंपनीMC2023-2024Audited15/06/2024 03:58:41 PM
539045माणकएल्युकंपनीMQ2023-2024Audited15/06/2024 03:56:58 PM
500450एमपीआईएल कॉर्पMC2023-2024Audited15/06/2024 11:47:11 AM
500450एमपीआईएल कॉर्पMQ2023-2024Audited15/06/2024 11:46:08 AM
530809बीएनआर उद्योगMC2023-2024Audited15/06/2024 11:38:01 AM
530809बीएनआर उद्योगMQ2023-2024Audited15/06/2024 11:36:52 AM
538520एसबीएलMC2023-2024Audited15/06/2024 11:34:57 AM
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~