keÀejesyeej ceW Gíeue
20/06/2018 11:12:51 AM
YeeJe
efmeke̳egefjìer keÀesæ[efmeke̳egefjìerDeepe
(kegÀue Mes³eme&)
oes meHleen keÀe DeewmeleGíeue
(Je=ef× iegCeebkeÀ)
DebefleceHeefjJele&ve
522287कल्पतरू पॉवर2,00,5623,24761.77420.10-0.19 %
590073व्हील्स14,10564022.042,568.006.23 %
533273ओबेरोयरियालिटी2,06,4549,61521.47506.00-0.11 %
539517SXETF14,36875818.963,655.00-0.60 %
500010एचडीएफसी3,42,23626,56512.881,840.200.74 %
534690लक्ष्मीविलास13,86,2821,33,03310.42116.801.52 %
540749एमएएसफिन2,67,16628,7459.29582.650.51 %
532376एमआरओ टेक1,58,04326,6835.9264.750.23 %
507488जी. एम.ब्रुव30,0146,8534.38951.553.68 %
532313महिन्द्रलाइफ52,59218,6642.82656.202.15 %
532391ऑप्टोसर्किट9,51,3013,73,6352.5513.838.13 %
532978बजाजफिन14,8887,0112.125,927.500.12 %
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~