keÀejesyeej ceW Gíeue
16/02/2018 4:00:00 PM
YeeJe
efmeke̳egefjìer keÀesæ[efmeke̳egefjìerDeepe
(kegÀue Mes³eme&)
oes meHleen keÀe DeewmeleGíeue
(Je=ef× iegCeebkeÀ)
DebefleceHeefjJele&ve
538598विशाल1,55,93219,1968.12454.60-1.63 %
500420टोरेंटफार्मा5,03,34064,1067.851,415.30-0.16 %
508494वॉरेन1,03,39213,6257.59111.00-0.40 %
590078मैथान एलॉय9,87,4261,34,9397.32889.750.27 %
535141एसआरडीएल42,26,3886,01,1377.038.07-4.95 %
517334मदरसुमी31,84,7684,72,4816.74326.00-4.59 %
500469फेडबैंक1,10,57,07017,10,2286.4795.951.59 %
532326इंटेन्स टेक्नो1,65,59427,9625.9280.85-4.99 %
540901प्रैक्सिस1,46,20526,3805.54184.850.43 %
504093पैनासोनीक एनर्जी45,6218,2955.50364.754.86 %
532933पोरवाल ऑटो1,88,06934,5865.4459.201.28 %
538019ओबीआईएल1,26,78625,0745.06147.055.00 %
5407765पैसा40,9618,1715.01343.605.00 %
514183ब्लैक रोज1,86,40937,7444.9451.85-2.90 %
511431वकरांगी18,12,8483,95,1464.59245.454.98 %
535602शारदा11,0982,4274.572,306.30-3.23 %
532951जीएसएस8,89,0241,97,4924.5045.804.93 %
530315हिन्दुस्तानटिन6,63,2041,58,9564.17107.6514.10 %
532805रेडिंग्टन3,11,78874,9234.16147.65-2.38 %
522287कल्पतरू पॉवर1,03,18625,0794.11467.70-1.24 %
531977चार्टर्ड लॉज14,81,0773,64,9204.0619.10-2.05 %
532555एनटीपीसी34,55,2738,71,3433.97162.50-0.25 %
532843फोर्टिस1,46,59,72338,88,8363.77137.50-4.31 %
540180वीबीएल29,4947,9923.69652.20-2.16 %
532343टीवीएसमोटर5,14,0531,39,5103.68652.45-0.53 %
522257राजू इंजी4,18,0311,14,0493.6756.20-1.14 %
523323कोवाइ मेडिकल10,0932,8743.511,349.354.62 %
531266वीएसटीटिल्लर्स7,0032,0993.342,649.15-0.32 %
500674सनोफी10,1933,2703.124,928.100.49 %
532187इंडसइंडबैंक2,13,56470,8043.021,658.90-1.62 %
540945एफएसएसपीएल16,56,0005,66,4002.9233.65-1.46 %
532174आईसीआईसीआईबैंक43,29,20714,86,1152.91321.00-2.31 %
532915रेलिगेयर33,00,21411,45,8142.8860.204.42 %
526612ब्ल्यू डार्ट24,4058,5872.844,473.10-1.83 %
500265महाराष्ट्र सीम23,1178,1302.84476.30-0.77 %
513713व्हाइटऑर्गेनिक1,38,10848,8572.83127.30-3.30 %
532944ऑनमोबाईल2,24,04780,5652.7851.305.02 %
532281एचसीएलटेक5,37,6881,95,8292.75934.65-0.43 %
512161८के माईल्स2,04,33176,3742.68810.302.91 %
531882क्वालिटी6,29,6942,44,6232.5784.70-4.13 %
532461पीएनबी1,17,28,03346,23,7652.54125.65-2.10 %
532413सेरेब्रा इंटीग्रेटेड11,41,5004,60,5872.4860.55-1.14 %
500210इंगरसोल-रैंड14,5385,9422.45759.951.08 %
530555पैरामाउंट कॉम्यु7,35,5423,01,7622.4415.34-0.52 %
505590एसपीवीग्लोब60,35225,2492.39496.15-2.10 %
500425एसीएल3,51,0711,48,4832.36257.251.52 %
513216उत्तम गाल्वा5,20,7342,21,2952.3521.302.65 %
540153एन्ड्यूरेंस10,8324,6802.311,277.003.36 %
590030साउथपेट8,63,4683,81,4442.2638.20-3.17 %
533470रुशिल88,24139,9432.21910.75-3.28 %
507747टीटीके हेल्थकेयर51,87223,4332.211,305.70-2.53 %
500271मैक्सफाइनेंशियल2,38,6701,09,3202.18501.10-3.22 %
519421केएसईलि5,3392,4642.172,668.15-2.08 %
52688163मून्स2,72,1561,28,4862.1295.15-7.35 %
533520सोरिलहोल्डिंग्स2,02,16095,4592.12253.70-5.00 %
532541एनआईआईटीटेक1,96,13093,0772.11820.95-0.64 %
534600जेटीएलइंफ्रा90,85043,2232.10178.651.97 %
524226गुजरात अंबुजा एक्स87,78542,5902.06243.65-2.62 %
500209इन्फी5,63,3852,74,4412.051,124.850.96 %
540173पीएनबीहाउसिंग32,08515,8262.031,200.750.15 %
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~