mecee®eej meej
efoveebkeÀ : 22/05/2018 7:39:14 PM

Meer<e&keÀ 10 कंपनियां टी/एक्सटी ग्रुप में स्थानांतरित

efJeJejCe
कारोबारी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 24 मई, 2018 की प्रभावी तिथि से 10 कंपनियों ``टी/एक्सटी'' ग्रुप में शामिल कंपनियों की सूची में निम्न परिवर्तन किया जा रहा है-

- भोरूका एल्युमीनियम लि., ग्लान्स फाइनेंस लि., कोम-ऑन कॉम्युनिकेशन लि., लायकोस इंटरनेट लि., महामाया स्टील इंडस्ट्रीज लि., पैक्ट इंडस्ट्रीज लि., आरएमजी एलॉय स्टील लि., एसआरएस लि., तिरूपति फोम लि. और यूनीस्टार मल्टीमीडिया लि.


efJemle=le peevekeÀejer (Debûespeer)
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~