yeepeej ieefleefJeefOe
21/09/2018 12:26:55 PM
Gleej-®e{eJe
ûegHe®e{eJeGleejefmLejkegÀue
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme238031
S1772523432
yeer369600311000
Dev³e7610430210
kegÀue1772523432
kegÀue445704611210
met®ekeÀ
met®ekeÀebkeÀDebeflece DebkeÀHeefjJele&veHeefjJele&ve (%)HetJe& yeboKegueeG®®eefvecve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme37330.57209.35 0.56 37121.22 37278.89 37489.24 37202.94
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe15841.99-25.85 -0.16 15867.84 15935.46 16022.53 15837.95
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe16159.38-91.58 -0.56 16250.96 16295.28 16339.96 16159.33
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10011553.6433.62 0.29 11520.02 11572.21 11630.96 11548.57
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004831.7810.83 0.22 4820.95 4842.49 4866.00 4830.36
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50015162.2923.25 0.15 15139.04 15204.57 15274.97 15159.70
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meWmeskeÌme veskeÌmì 5033592.77-188.42 -0.56 33781.19 33955.20 34118.41 33590.27
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2913.9919.97 0.69 2894.02 2910.31 2930.86 2908.88
FvJesmìceWì mì^sìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1888.974.30 0.23 1884.67 1892.60 1901.65 1888.21
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4482.144.52 0.10 4477.62 4490.10 4517.13 4482.03
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1824.319.59 0.53 1814.72 1814.72 1832.72 1814.72
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304265.8677.38 1.85 4188.48 4256.59 4286.12 4250.72
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001663.6025.76 1.57 1637.84 1664.95 1673.81 1661.72
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001119.6916.61 1.51 1103.08 1121.27 1126.98 1118.58
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Svepeea4655.0577.13 1.68 4577.92 4613.97 4673.04 4613.90
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme15067.44241.32 1.63 14826.12 14953.44 15119.57 14934.33
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg7597.19102.37 1.37 7494.82 7559.03 7622.07 7556.02
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3611.4448.00 1.35 3563.44 3592.22 3626.08 3589.69
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue14170.68156.44 1.12 14014.24 14128.68 14349.01 14115.34
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1516.1116.22 1.08 1499.89 1511.55 1522.30 1510.55
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme309.772.70 0.88 307.07 309.37 311.88 309.29
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 5011801.9952.13 0.44 11749.86 11801.80 11868.82 11783.70
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme463.521.94 0.42 461.58 464.43 467.66 463.30
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe2024.907.21 0.36 2017.69 2029.01 2045.20 2021.30
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme29734.42106.20 0.36 29628.22 29730.83 29835.04 29462.24
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme206.500.70 0.34 205.80 206.84 208.23 206.32
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume3178.5710.50 0.33 3168.07 3183.38 3216.02 3177.09
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume4168.7213.57 0.33 4155.15 4173.83 4195.40 4167.24
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4375.5514.45 0.33 4361.10 4380.98 4402.94 4373.83
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme5859.0513.17 0.23 5845.88 5870.85 5905.33 5852.51
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme4566.409.50 0.21 4556.90 4576.76 4599.07 4565.20
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer18203.3034.73 0.19 18168.57 18228.45 18365.37 18192.58
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes23589.5837.85 0.16 23551.73 23699.34 23796.91 23588.51
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes466.420.70 0.15 465.72 468.00 469.63 465.97
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes178.250.25 0.14 178.00 178.83 179.49 178.11
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej2061.172.83 0.14 2058.34 2069.91 2083.21 2058.86
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe4350.626.12 0.14 4344.50 4362.97 4382.96 4350.09
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe10536.860.90 0.01 10535.96 10570.68 10602.50 10485.00
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume3282.47-1.09 -0.03 3283.56 3294.80 3315.22 3282.11
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume802.78-0.60 -0.07 803.38 806.66 808.73 801.99
Sme Sb[ heer yeerSmeF& kebÀp³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sb[ mee|Jemespe3994.76-3.06 -0.08 3997.82 4018.01 4031.98 3994.72
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce1117.86-1.40 -0.13 1119.26 1118.27 1131.66 1113.06
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej15822.02-30.24 -0.19 15852.26 15951.08 16043.40 15807.51
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej718.50-2.35 -0.33 720.85 725.27 729.85 718.50
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej5081.21-16.71 -0.33 5097.92 5114.51 5134.78 5081.19
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme11853.27-40.58 -0.34 11893.85 11942.22 11994.30 11847.08
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme6708.87-23.48 -0.35 6732.35 6761.21 6799.05 6702.84
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ7750.41-31.93 -0.41 7782.34 7782.07 7782.07 7716.12
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ3963.86-16.60 -0.42 3980.46 3994.35 4006.40 3963.85
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ761.81-3.57 -0.47 765.38 769.90 771.73 761.23
kebÀp³egcej [îegjsyeume20126.26-99.31 -0.49 20225.57 20312.25 20453.37 20077.17
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer15553.33-85.37 -0.55 15638.70 15635.40 15635.40 15483.00
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer2422.01-14.02 -0.58 2436.03 2445.55 2452.74 2422.01
Sme Sb[ heer yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2722.45-16.98 -0.62 2739.43 2748.21 2759.28 2722.37
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer1987.44-22.77 -1.13 2010.21 2014.40 2026.87 1987.02
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer958.36-13.28 -1.37 971.64 971.29 975.13 958.36
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~