yeepeej ieefleefJeefOe
20/07/2018 04:00:00 PM
Gleej-®e{eJe
ûegHe®e{eJeGleejefmLejkegÀue
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme1912031
S2191682389
yeer430621201071
Dev³e8912322234
kegÀue738912441694
met®ekeÀ
met®ekeÀebkeÀDebeflece DebkeÀHeefjJele&veHeefjJele&ve (%)HetJe& yeboKegueeG®®eefvecve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme36496.37145.14 0.40 36351.23 36377.03 36567.34 36335.61
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe15196.46110.52 0.73 15085.94 15097.36 15211.85 15042.76
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe15721.4364.21 0.41 15657.22 15658.61 15735.09 15602.97
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10011213.3155.52 0.50 11157.79 11163.55 11232.46 11141.00
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004692.4325.53 0.55 4666.90 4669.26 4698.54 4659.20
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50014735.3377.70 0.53 14657.63 14665.13 14750.76 14632.27
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meWmeskeÌme veskeÌmì 5031376.56287.04 0.92 31089.52 31083.17 31439.23 30947.98
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2748.0410.00 0.37 2738.04 2741.51 2750.89 2735.29
FvJesmìceWì mì^sìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1833.699.42 0.52 1824.27 1825.46 1836.90 1821.88
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4758.5199.70 2.14 4658.81 4660.36 4779.77 4646.64
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1749.189.99 0.57 1739.19 1739.19 1755.87 1738.41
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304351.0425.15 0.58 4325.89 4326.14 4362.26 4316.97
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001684.4711.38 0.68 1673.09 1672.87 1688.44 1667.81
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001134.448.22 0.73 1126.22 1126.07 1136.67 1122.51
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer14572.16216.77 1.51 14355.39 14383.21 14659.38 14383.21
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ7355.7999.81 1.38 7255.98 7271.27 7390.40 7267.97
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ1007.6812.01 1.21 995.67 996.87 1009.43 990.56
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ721.118.28 1.16 712.83 712.06 722.66 710.46
Sme Sb[ heer yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2690.4328.94 1.09 2661.49 2661.04 2692.81 2652.88
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej13661.34143.15 1.06 13518.19 13541.57 13685.93 13500.47
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce1101.8611.34 1.04 1090.52 1094.65 1106.20 1085.81
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer17494.60162.36 0.94 17332.24 17366.78 17592.84 17312.98
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer4982.7044.26 0.90 4938.44 4941.34 4986.44 4925.25
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Svepeea4348.0037.49 0.87 4310.51 4319.68 4375.75 4310.89
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer1975.5416.04 0.82 1959.50 1959.50 1981.82 1946.18
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer173.101.30 0.76 171.80 172.02 173.39 171.75
kebÀp³egcej [îegjsyeume19972.61133.71 0.67 19838.90 19878.34 20003.36 19786.76
kebÀp³egcej [îegjsyeume3874.2325.55 0.66 3848.68 3850.58 3876.97 3837.08
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume3201.3518.79 0.59 3182.56 3184.98 3209.63 3173.15
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume4437.9724.33 0.55 4413.64 4415.96 4443.38 4406.59
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme6027.8631.78 0.53 5996.08 5994.75 6035.75 5972.39
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme6418.5933.06 0.52 6385.53 6382.37 6428.90 6362.32
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe4225.1721.71 0.52 4203.46 4205.53 4229.22 4196.08
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4256.0121.37 0.50 4234.64 4236.90 4262.32 4228.95
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4049.0819.41 0.48 4029.67 4031.64 4055.56 4024.10
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 5011529.4549.01 0.43 11480.44 11487.73 11549.80 11468.78
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej1891.956.49 0.34 1885.46 1888.84 1896.55 1876.92
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe1874.756.27 0.34 1868.48 1872.04 1877.90 1865.21
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme29701.1595.49 0.32 29605.66 29627.88 29763.02 29519.57
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme2353.485.94 0.25 2347.54 2348.30 2355.48 2338.78
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme11340.6921.36 0.19 11319.33 11321.30 11372.17 11272.38
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme747.090.97 0.13 746.12 745.55 749.01 743.61
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3328.353.62 0.11 3324.73 3327.16 3335.37 3309.12
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme444.560.36 0.08 444.20 444.22 446.02 442.83
Sme Sb[ heer yeerSmeF& kebÀp³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sb[ mee|Jemespe4066.42-4.33 -0.11 4070.75 4068.31 4083.99 4048.89
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume2777.29-5.41 -0.19 2782.70 2781.99 2786.08 2762.22
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume436.20-0.82 -0.19 437.02 436.93 438.32 435.41
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme197.55-0.44 -0.22 197.99 198.21 198.59 197.27
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme288.00-0.68 -0.24 288.68 288.57 288.83 286.04
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg7206.98-18.19 -0.25 7225.17 7220.46 7224.16 7162.18
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg776.80-2.07 -0.27 778.87 778.45 782.04 776.14
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes24012.56-96.19 -0.40 24108.75 24085.79 24227.70 23913.48
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue11730.53-64.93 -0.55 11795.46 11811.39 11818.59 11622.80
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme14391.82-94.49 -0.65 14486.31 14451.37 14496.44 14368.68
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1427.49-9.33 -0.65 1436.82 1434.45 1435.32 1422.14
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~