yeepeej ieefleefJeefOe
19/10/2017 06:28:08 PM
Gleej-®e{eJe
ûegHe®e{eJeGleejefmLejkegÀue
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme216330
S194287229
yeer3044917370
Dev³e197329
kegÀue5178427628
met®ekeÀ
met®ekeÀebkeÀDebeflece DebkeÀHeefjJele&veHeefjJele&ve (%)HetJe& yeboKegueeG®®eefvecve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme32656.7572.40 0.22 32584.35 32656.75 32656.75 32656.75
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe16182.5366.55 0.41 16115.98 16182.53 16182.53 16182.53
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe17138.6875.29 0.44 17063.39 17138.68 17138.68 17138.68
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10010645.5932.88 0.31 10612.71 10645.59 10645.59 10645.59
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004481.3714.03 0.31 4467.34 4481.37 4481.37 4481.37
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50014266.8645.71 0.32 14221.15 14266.86 14266.86 14266.86
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meWmeskeÌme veskeÌmì 5035081.66192.07 0.55 34889.59 35081.66 35081.66 35081.66
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2747.237.52 0.27 2739.71 2747.23 2747.23 2747.23
FvJesmìceWì mì^sìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1728.265.25 0.30 1723.01 1728.26 1728.26 1728.26
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4776.8322.19 0.47 4754.64 4776.83 4776.83 4776.83
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1628.2411.55 0.71 1616.69 1628.24 1628.24 1628.24
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304123.8415.78 0.38 4108.06 4123.84 4123.84 4123.84
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001693.897.96 0.47 1685.93 1693.89 1693.89 1693.89
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001147.585.45 0.48 1142.13 1147.58 1147.58 1147.58
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer17564.72102.65 0.59 17462.07 17564.72 17564.72 17564.72
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme16086.7083.89 0.52 16002.81 16086.70 16086.70 16086.70
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1768.578.87 0.50 1759.70 1768.57 1768.57 1768.57
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg8605.8639.38 0.46 8566.48 8605.86 8605.86 8605.86
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3582.8715.64 0.44 3567.23 3582.87 3582.87 3582.87
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Svepeea4220.8618.48 0.44 4202.38 4220.86 4220.86 4220.86
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme10311.2643.13 0.42 10268.13 10311.26 10311.26 10311.26
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume3569.1014.78 0.42 3554.32 3569.10 3569.10 3569.10
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme7199.6927.76 0.39 7171.93 7199.69 7199.69 7199.69
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ5939.3120.45 0.35 5918.86 5939.31 5939.31 5939.31
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme5689.4819.00 0.34 5670.48 5689.48 5689.48 5689.48
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue14723.1849.15 0.33 14674.03 14723.18 14723.18 14723.18
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe4122.1313.72 0.33 4108.41 4122.13 4122.13 4122.13
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer10403.0233.94 0.33 10369.08 10403.02 10403.02 10403.02
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce1576.255.02 0.32 1571.23 1576.25 1576.25 1576.25
Sme Sb[ heer yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2796.068.64 0.31 2787.42 2796.06 2796.06 2796.06
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe3995.3311.78 0.30 3983.55 3995.33 3995.33 3995.33
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume3356.6910.15 0.30 3346.54 3356.69 3356.69 3356.69
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej2276.446.55 0.29 2269.89 2276.44 2276.44 2276.44
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme229.530.66 0.29 228.87 229.53 229.53 229.53
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme449.331.22 0.27 448.11 449.33 449.33 449.33
Sme Sb[ heer yeerSmeF& kebÀp³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sb[ mee|Jemespe3976.5910.59 0.27 3966.00 3976.59 3976.59 3976.59
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe2168.355.67 0.26 2162.68 2168.35 2168.35 2168.35
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 5010626.1827.89 0.26 10598.29 10626.18 10626.18 10626.18
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme27246.2859.51 0.22 27186.77 27246.28 27246.28 27246.28
kebÀp³egcej [îegjsyeume18349.4239.04 0.21 18310.38 18349.42 18349.42 18349.42
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes24996.3546.78 0.19 24949.57 24996.35 24996.35 24996.35
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer2173.383.61 0.17 2169.77 2173.38 2173.38 2173.38
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej14189.0218.43 0.13 14170.59 14189.02 14189.02 14189.02
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~