yeepeej ieefleefJeefOe
25/05/2018 04:00:00 PM
Gleej-®e{eJe
ûegHe®e{eJeGleejefmLejkegÀue
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme247031
S305851391
yeer683379131075
Dev³e11410326243
kegÀue1102567401709
met®ekeÀ
met®ekeÀebkeÀDebeflece DebkeÀHeefjJele&veHeefjJele&ve (%)HetJe& yeboKegueeG®®eefvecve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme34924.87261.76 0.76 34663.11 34753.47 35017.93 34700.52
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe15904.41242.87 1.55 15661.54 15680.43 15935.29 15679.20
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe17151.43197.60 1.17 16953.83 16993.11 17165.88 16986.82
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10010928.90112.33 1.04 10816.57 10844.99 10953.55 10828.68
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004606.1851.26 1.13 4554.92 4566.46 4615.79 4560.78
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50014620.27163.13 1.13 14457.14 14493.69 14648.31 14477.39
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meWmeskeÌme veskeÌmì 5032788.71586.08 1.82 32202.63 32278.48 32851.32 32218.06
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2753.0024.98 0.92 2728.02 2736.56 2758.83 2730.70
FvJesmìceWì mì^sìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1781.4218.91 1.07 1762.51 1767.17 1785.53 1764.71
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4955.8842.94 0.87 4912.94 4927.83 4964.47 4918.38
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1892.46-1.07 -0.06 1893.53 1894.00 1898.03 1888.44
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304226.2961.91 1.49 4164.38 4183.51 4240.71 4174.38
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001666.4229.01 1.77 1637.41 1644.97 1670.65 1641.41
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001130.3320.63 1.86 1109.70 1114.72 1133.08 1112.60
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme13937.92412.34 3.05 13525.58 13572.97 13980.09 13485.54
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme312.206.96 2.28 305.24 306.44 313.00 304.99
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue13498.31290.84 2.20 13207.47 13230.20 13549.74 13150.73
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme222.804.32 1.98 218.48 219.28 223.25 218.98
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1539.0828.46 1.88 1510.62 1517.36 1542.56 1510.76
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume3122.3854.44 1.77 3067.94 3079.99 3129.28 3065.20
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe1999.8834.53 1.76 1965.35 1971.49 2006.86 1971.48
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes24191.63404.63 1.70 23787.00 23817.35 24242.30 23782.86
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes704.4511.59 1.67 692.86 693.71 705.75 693.70
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme6749.48104.15 1.57 6645.33 6652.98 6770.24 6642.17
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce1210.5217.96 1.51 1192.56 1204.30 1215.37 1184.99
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce5185.5876.64 1.50 5108.94 5113.59 5194.83 5113.59
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Svepeea3925.1657.53 1.49 3867.63 3877.49 3936.61 3856.14
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Svepeea4124.5659.91 1.47 4064.65 4073.37 4130.29 4072.93
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Svepeea448.386.43 1.45 441.95 443.59 449.15 442.02
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Svepeea2605.3536.74 1.43 2568.61 2579.40 2608.38 2576.57
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg7710.99108.15 1.42 7602.84 7627.23 7730.42 7591.87
Sme Sb[ heer yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2813.7138.83 1.40 2774.88 2780.37 2819.09 2778.34
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej2108.6928.43 1.37 2080.26 2084.55 2113.16 2084.55
Sme Sb[ heer yeerSmeF& kebÀp³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sb[ mee|Jemespe4128.0652.87 1.30 4075.19 4082.35 4135.69 4081.15
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer2239.3628.03 1.27 2211.33 2225.16 2252.95 2212.40
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme5886.4272.74 1.25 5813.68 5832.90 5900.05 5823.18
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume3527.5140.40 1.16 3487.11 3493.27 3532.81 3491.52
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme435.164.76 1.11 430.40 431.51 436.05 429.35
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe4213.4946.41 1.11 4167.08 4177.45 4221.28 4173.00
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe754.278.28 1.11 745.99 747.16 756.20 746.30
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe4364.8247.62 1.10 4317.20 4327.51 4373.74 4322.61
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe770.788.32 1.09 762.46 763.99 772.18 763.15
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe167.341.78 1.08 165.56 166.04 167.73 165.93
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej13044.21135.79 1.05 12908.42 12938.99 13079.32 12870.45
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4131.6042.11 1.03 4089.49 4100.69 4140.84 4094.50
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme29540.97299.14 1.02 29241.83 29300.83 29656.54 29243.10
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3519.8931.82 0.91 3488.07 3495.51 3530.10 3478.66
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 5011102.2499.16 0.90 11003.08 11032.52 11129.10 11015.88
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer18605.06120.58 0.65 18484.48 18533.03 18650.98 18490.06
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ7022.5525.73 0.37 6996.82 7016.46 7096.89 6997.87
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme11223.3123.21 0.21 11200.10 11195.75 11264.64 11115.43
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer13549.5220.04 0.15 13529.48 13556.68 13739.78 13498.56
kebÀp³egcej [îegjsyeume21111.10-62.27 -0.29 21173.37 21133.29 21368.43 21084.18
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~