yeepeej ieefleefJeefOe
16/02/2018 04:00:00 PM
Gleej-®e{eJe
ûegHe®e{eJeGleejefmLejkegÀue
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme526031
S823063391
yeer167929101106
Dev³e6915312234
kegÀue3181388251731
met®ekeÀ
met®ekeÀebkeÀDebeflece DebkeÀHeefjJele&veHeefjJele&ve (%)HetJe& yeboKegueeG®®eefvecve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme34010.76-286.71 -0.84 34297.47 34411.24 34508.24 33957.33
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe16602.35-200.89 -1.20 16803.24 16828.19 16932.65 16558.43
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe18035.75-222.41 -1.22 18258.16 18296.10 18403.46 17960.62
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10010837.84-99.58 -0.91 10937.42 10975.72 11008.92 10819.81
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004574.33-43.31 -0.94 4617.64 4632.34 4648.23 4565.66
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50014614.53-141.66 -0.96 14756.19 14801.85 14855.77 14584.21
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meWmeskeÌme veskeÌmì 5034263.54-338.41 -0.98 34601.95 34703.97 34854.64 34142.24
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2776.76-29.77 -1.06 2806.53 2816.59 2823.34 2772.18
FvJesmìceWì mì^sìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1761.66-15.75 -0.89 1777.41 1783.70 1788.96 1759.06
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4913.09-38.10 -0.77 4951.19 4952.20 4988.74 4907.30
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1985.81-22.23 -1.11 2008.04 2008.04 2011.57 1980.76
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304357.49-46.70 -1.06 4404.19 4424.68 4439.50 4350.53
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001749.63-20.09 -1.14 1769.72 1778.29 1784.62 1746.84
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001188.47-13.97 -1.16 1202.44 1207.89 1212.68 1186.24
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer12099.018.65 0.07 12090.36 12132.67 12310.97 12073.25
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ6538.17-12.07 -0.18 6550.24 6575.72 6655.81 6524.05
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ741.21-3.69 -0.50 744.90 746.64 748.34 740.62
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej14267.46-82.37 -0.57 14349.83 14390.49 14442.23 14228.36
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme10537.88-60.20 -0.57 10598.08 10641.78 10661.60 10518.99
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme766.01-5.32 -0.69 771.33 772.88 775.78 764.85
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej2228.95-16.70 -0.74 2245.65 2250.45 2257.12 2220.36
kebÀp³egcej [îegjsyeume20961.52-157.71 -0.75 21119.23 21050.79 21302.13 20907.01
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme237.44-1.96 -0.82 239.40 239.54 241.01 236.47
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4075.74-36.74 -0.89 4112.48 4127.06 4138.83 4068.98
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 5010904.87-98.79 -0.90 11003.66 11043.34 11075.14 10889.72
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 504341.72-40.33 -0.92 4382.05 4395.73 4411.02 4333.14
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 50468.11-4.57 -0.97 472.68 474.00 475.30 467.53
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 505254.21-51.95 -0.98 5306.16 5310.52 5344.50 5232.50
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme445.65-4.44 -0.99 450.09 451.93 452.75 444.98
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe2101.64-20.93 -0.99 2122.57 2128.46 2131.38 2094.83
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe4229.97-42.08 -0.99 4272.05 4285.07 4300.79 4221.19
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe165.11-1.69 -1.01 166.80 167.45 167.95 164.74
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme7133.63-75.11 -1.04 7208.74 7227.06 7263.20 7117.16
Sme Sb[ heer yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2854.55-30.33 -1.05 2884.88 2888.81 2907.67 2838.38
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme5720.79-60.99 -1.05 5781.78 5798.49 5817.99 5703.08
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme4248.32-49.16 -1.14 4297.48 4304.26 4330.43 4232.35
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme28396.48-335.88 -1.17 28732.36 28873.57 28955.03 28325.20
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme15546.62-187.14 -1.19 15733.76 15778.74 15819.75 15524.03
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Svepeea4159.24-51.64 -1.23 4210.88 4224.05 4239.71 4152.93
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume3409.30-42.60 -1.23 3451.90 3465.45 3482.64 3395.03
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1695.97-21.49 -1.25 1717.46 1720.85 1724.48 1693.44
Sme Sb[ heer yeerSmeF& kebÀp³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sb[ mee|Jemespe4149.03-54.70 -1.30 4203.73 4215.46 4230.79 4143.49
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume3780.47-50.26 -1.31 3830.73 3837.07 3861.11 3767.39
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer19200.54-258.50 -1.33 19459.04 19495.22 19629.26 19113.56
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer2755.95-39.24 -1.40 2795.19 2802.94 2820.28 2747.03
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer2465.34-36.06 -1.44 2501.40 2514.51 2543.89 2450.29
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer362.06-5.38 -1.46 367.44 368.08 369.85 360.02
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce1396.77-21.37 -1.51 1418.14 1425.10 1430.65 1388.36
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3624.78-57.44 -1.56 3682.22 3681.07 3694.77 3614.87
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg8462.50-135.37 -1.57 8597.87 8610.43 8634.69 8434.78
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue15124.21-242.75 -1.58 15366.96 15510.78 15550.44 15016.32
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes24773.37-414.48 -1.65 25187.85 25276.97 25297.35 24736.63
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes729.43-12.63 -1.70 742.06 745.37 747.98 728.08
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~