yeepeej ieefleefJeefOe
19/11/2018 04:00:00 PM
Gleej-®e{eJe
ûegHe®e{eJeGleejefmLejkegÀue
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme247031
S2601702432
yeer498518291045
Dev³e949632222
kegÀue852784631699
met®ekeÀ
met®ekeÀebkeÀDebeflece DebkeÀHeefjJele&veHeefjJele&ve (%)HetJe& yeboKegueeG®®eefvecve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme35774.88317.72 0.90 35457.16 35647.62 35818.83 35511.10
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe15049.7951.98 0.35 14997.81 15026.43 15073.54 14999.58
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe14538.6552.77 0.36 14485.88 14515.25 14547.85 14485.14
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10011028.8582.53 0.75 10946.32 10998.95 11042.79 10961.54
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004592.0932.44 0.71 4559.65 4580.07 4597.26 4565.85
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50014346.0696.40 0.68 14249.66 14310.33 14360.89 14268.24
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meWmeskeÌme veskeÌmì 5032410.12207.92 0.65 32202.20 32298.04 32460.52 32200.75
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2734.2422.56 0.83 2711.68 2724.80 2738.43 2712.24
FvJesmìceWì mì^sìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1797.1115.61 0.88 1781.50 1790.48 1799.34 1785.14
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4168.6427.86 0.67 4140.78 4156.49 4179.86 4145.71
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1754.791.02 0.06 1753.77 1753.77 1761.10 1751.07
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304098.6741.63 1.03 4057.04 4064.25 4103.72 4048.22
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001592.1413.95 0.88 1578.19 1580.11 1594.16 1574.52
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001066.888.90 0.84 1057.98 1058.92 1068.09 1055.51
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer1753.2225.08 1.45 1728.14 1729.77 1765.96 1727.17
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme11483.09143.83 1.27 11339.26 11384.02 11508.13 11332.86
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Svepeea4297.7549.28 1.16 4248.47 4264.31 4303.46 4256.77
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue12713.27146.16 1.16 12567.11 12617.50 12754.38 12615.13
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme433.154.84 1.13 428.31 429.98 434.07 428.94
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes20731.37214.86 1.05 20516.51 20645.60 20767.49 20598.16
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume2937.9728.88 0.99 2909.09 2916.00 2945.16 2915.62
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer18585.25173.28 0.94 18411.97 18477.15 18616.20 18409.47
kebÀp³egcej [îegjsyeume20308.20182.15 0.91 20126.05 20130.21 20344.56 20089.23
kebÀp³egcej [îegjsyeume283.412.37 0.84 281.04 282.01 283.90 280.56
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej14460.81112.05 0.78 14348.76 14459.91 14496.00 14379.29
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4164.8831.73 0.77 4133.15 4153.46 4170.22 4138.84
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 5011244.7686.28 0.77 11158.48 11215.77 11258.82 11173.67
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume3136.5323.60 0.76 3112.93 3120.93 3141.33 3114.08
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume3973.1629.51 0.75 3943.65 3962.58 3978.18 3949.05
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume4335.7129.84 0.69 4305.87 4324.70 4340.46 4311.69
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume168.941.14 0.68 167.80 168.63 169.15 168.07
Sme Sb[ heer yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2401.1215.92 0.67 2385.20 2389.40 2403.50 2381.19
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe4106.9027.07 0.66 4079.83 4096.84 4111.02 4085.12
Sme Sb[ heer yeerSmeF& kebÀp³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sb[ mee|Jemespe3676.3324.14 0.66 3652.19 3669.55 3680.91 3659.25
Sme Sb[ heer yeerSmeF& kebÀp³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sb[ mee|Jemespe769.015.08 0.66 763.93 767.57 769.90 764.65
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer14107.1587.75 0.63 14019.40 14093.88 14141.24 13989.19
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ7107.2243.97 0.62 7063.25 7097.87 7114.90 7045.62
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej1976.2111.74 0.60 1964.47 1970.57 1979.67 1961.57
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej678.713.99 0.59 674.72 677.83 679.98 674.90
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3481.9820.38 0.59 3461.60 3474.47 3487.53 3453.25
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme450.932.48 0.55 448.45 449.64 451.96 447.29
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme197.051.02 0.52 196.03 196.73 197.44 195.63
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme6536.5130.57 0.47 6505.94 6521.34 6545.09 6502.49
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2187.189.89 0.45 2177.29 2183.12 2188.08 2177.98
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme10443.5942.96 0.41 10400.63 10457.78 10472.72 10401.04
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme3617.5712.82 0.36 3604.75 3611.87 3619.69 3604.55
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe1928.996.16 0.32 1922.83 1926.20 1931.89 1916.04
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe4664.4914.05 0.30 4650.44 4657.85 4668.49 4648.52
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe718.582.08 0.29 716.50 719.72 720.64 712.55
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme29603.4584.03 0.28 29519.42 29682.60 29695.89 29497.11
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme5705.8215.28 0.27 5690.54 5717.08 5721.50 5686.71
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce1047.192.64 0.25 1044.55 1040.25 1051.53 1015.76
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce865.400.71 0.08 864.69 866.98 869.71 863.42
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1401.74-1.11 -0.08 1402.85 1407.09 1409.38 1392.86
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme13600.44-28.51 -0.21 13628.95 13663.77 13703.28 13450.05
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg7175.95-16.30 -0.23 7192.25 7222.73 7232.53 7152.27
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~