yeepeej ieefleefJeefOe
26/04/2017 01:30:17 PM
Gleej-®e{eJe
ûegHe®e{eJeGleejefmLejkegÀue
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme1614030
S1411562299
yeer430698191147
Dev³e859316194
kegÀue656947371640
met®ekeÀ
met®ekeÀebkeÀDebeflece DebkeÀHeefjJele&veHeefjJele&ve (%)HetJe& yeboKegueeG®®eefvecve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme30079.63136.39 0.46 29943.24 30030.20 30146.54 30004.28
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe14805.4324.85 0.17 14780.58 14803.14 14849.66 14795.14
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe15384.144.25 0.03 15379.89 15435.34 15486.40 15384.10
SmeSv[Heer yeerSmeF& -1009700.0129.82 0.31 9670.19 9697.10 9725.75 9690.14
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004095.1611.82 0.29 4083.34 4094.86 4106.37 4092.96
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50013016.2033.71 0.26 12982.49 13019.13 13053.04 13013.40
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meWmeskeÌme veskeÌmì 5032597.41106.27 0.33 32491.14 32561.01 32692.76 32561.01
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2587.6416.11 0.63 2571.53 2578.55 2594.20 2577.00
FvJesmìceWì mì^sìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1576.065.44 0.35 1570.62 1575.15 1580.11 1573.83
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4328.24-46.35 -1.06 4374.59 4383.74 4397.11 4326.16
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1339.51-1.88 -0.14 1341.39 1341.39 1342.30 1338.98
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-303854.4128.06 0.73 3826.35 3849.15 3867.94 3848.68
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001566.179.11 0.59 1557.06 1566.16 1572.90 1566.16
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001064.115.97 0.56 1058.14 1064.36 1068.76 1064.11
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme9523.61117.81 1.25 9405.80 9423.28 9555.66 9422.70
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes22659.60224.16 1.00 22435.44 22499.91 22691.06 22459.09
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue11283.0783.67 0.75 11199.40 11241.53 11396.70 11234.43
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme25168.33165.00 0.66 25003.33 25130.70 25236.23 25053.71
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme5117.8933.75 0.66 5084.14 5105.73 5130.29 5097.31
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme2863.1615.82 0.56 2847.34 2853.05 2879.08 2852.49
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme3573.1119.49 0.55 3553.62 3562.73 3583.55 3559.66
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer17949.8476.99 0.43 17872.85 17894.83 18009.69 17876.06
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme406.041.48 0.37 404.56 405.27 407.55 404.88
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme3653.9812.10 0.33 3641.88 3652.44 3663.40 3649.69
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme9658.3330.57 0.32 9627.76 9654.76 9682.64 9645.70
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme3453.3610.67 0.31 3442.69 3455.21 3464.72 3448.19
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme3758.839.60 0.26 3749.23 3759.88 3769.50 3758.12
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme6441.1116.28 0.25 6424.83 6430.59 6453.77 6429.37
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme2564.105.97 0.23 2558.13 2567.19 2578.62 2561.86
SmeSv[Heer yeerSmeF& meer[er15662.2727.34 0.17 15634.93 15741.48 15764.04 15628.07
SmeSv[Heer yeerSmeF& meer[er1290.210.34 0.03 1289.87 1286.25 1299.02 1283.19
SmeSv[Heer yeerSmeF& meer[er2044.33-1.11 -0.05 2045.44 2046.16 2053.87 2038.73
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej2341.17-2.35 -0.10 2343.52 2349.73 2353.13 2336.80
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg8933.95-26.30 -0.29 8960.25 8978.44 9001.97 8932.57
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme221.44-0.84 -0.38 222.28 222.80 222.99 221.28
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej15126.63-67.53 -0.44 15194.16 15178.56 15223.47 15099.25
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer1994.86-9.23 -0.46 2004.09 2010.96 2017.04 1993.25
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1738.27-9.56 -0.55 1747.83 1751.12 1754.07 1737.62
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme14457.72-107.56 -0.74 14565.28 14584.72 14627.61 14446.62
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ5470.97-46.59 -0.84 5517.56 5539.74 5550.38 5470.90
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ3602.26-34.56 -0.95 3636.82 3643.49 3652.63 3600.44
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer9636.53-103.21 -1.06 9739.74 9793.34 9808.73 9636.53
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~