yeepeej ieefleefJeefOe
11/12/2017 04:00:00 PM
Gleej-®e{eJe
ûegHe®e{eJeGleejefmLejkegÀue
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÃŒme2110031
S1701673340
yeer534503181055
Dev³e14313227302
kegÀue847802481697
met®ekeÀ
met®ekeÀebkeÀDebeflece DebkeÀHeefjJele&veHeefjJele&ve (%)HetJe& yeboKegueeG®®eefvecve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÃŒme33455.79205.49 0.62 33250.30 33317.72 33535.97 33313.17
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe17106.2961.93 0.36 17044.36 17112.36 17133.43 17049.42
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe18251.7739.89 0.22 18211.88 18275.48 18366.16 18242.87
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10010802.5656.93 0.53 10745.63 10774.80 10822.28 10765.45
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004567.8123.10 0.51 4544.71 4556.88 4575.14 4553.43
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50014600.8565.27 0.45 14535.58 14575.77 14625.12 14563.35
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meWmeskeÌme veskeÌmì 5035837.63111.60 0.31 35726.03 35886.90 35946.28 35714.48
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2799.8426.42 0.95 2773.42 2785.60 2808.31 2785.32
FvJesmìceWì mì^sìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1751.619.89 0.57 1741.72 1746.46 1754.42 1745.53
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4769.61-22.71 -0.47 4792.32 4793.39 4805.70 4764.79
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1897.85-5.48 -0.29 1903.33 1903.33 1909.12 1897.56
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÃŒme-304268.7334.28 0.81 4234.45 4247.41 4278.96 4246.17
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÃŒme-1001736.7612.44 0.72 1724.32 1730.79 1739.94 1730.19
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÃŒme-2001181.898.21 0.70 1173.68 1178.04 1183.79 1177.70
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer10917.64107.75 1.00 10809.89 10795.76 10936.31 10788.88
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ6204.3654.18 0.88 6150.18 6145.83 6216.19 6143.05
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej14120.1697.11 0.69 14023.05 14061.44 14158.64 14059.15
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes25488.28164.63 0.65 25323.65 25424.09 25558.27 25420.60
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme10627.1164.74 0.61 10562.37 10592.16 10672.80 10585.01
Sme Sb[ heer yeerSmeF& kebÀp³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sb[ mee|Jemespe4266.2224.22 0.57 4242.00 4256.06 4276.98 4255.68
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÃŒme 5010768.8161.28 0.57 10707.53 10732.84 10792.50 10731.55
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÃŒme 50163.650.92 0.57 162.73 163.23 164.08 163.01
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀeFveWme5775.2430.47 0.53 5744.77 5759.53 5799.77 5754.94
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4039.8821.22 0.53 4018.66 4028.68 4047.67 4026.89
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume3349.6216.90 0.51 3332.72 3346.77 3360.30 3335.40
Sme Sb[ heer yeerSmeF& yesefpekeÀ ceìsefj³eume4331.8521.17 0.49 4310.68 4322.02 4338.47 4318.85
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce1613.887.74 0.48 1606.14 1609.99 1633.91 1602.26
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe4227.6019.12 0.45 4208.48 4220.48 4235.18 4217.24
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme447.061.96 0.44 445.10 446.91 448.53 446.20
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme7501.6931.07 0.42 7470.62 7504.24 7519.78 7467.23
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej2303.078.45 0.37 2294.62 2305.38 2312.54 2292.81
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme28751.90102.85 0.36 28649.05 28783.43 28976.23 28637.48
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme5273.4414.82 0.28 5258.62 5270.07 5290.01 5268.87
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÃŒme3721.2910.11 0.27 3711.18 3733.17 3742.72 3712.09
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg9151.3920.41 0.22 9130.98 9189.59 9214.30 9131.64
kebÀp³egcej [îegjsyeume21870.2738.33 0.18 21831.94 21844.12 21977.67 21797.85
kebÀp³egcej [îegjsyeume4280.267.29 0.17 4272.97 4285.53 4301.52 4277.41
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue13782.6919.70 0.14 13762.99 13834.34 13869.23 13672.42
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer18495.0616.28 0.09 18478.78 18547.17 18614.48 18447.52
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume3723.551.91 0.05 3721.64 3734.93 3746.90 3719.43
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe2208.421.07 0.05 2207.35 2216.08 2225.45 2199.69
Sme Sb[ heer yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2879.560.42 0.01 2879.14 2885.30 2900.16 2877.05
Sme Sb[ heer yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2794.80-0.66 -0.02 2795.46 2807.38 2817.70 2792.49
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÃŒme1764.14-1.72 -0.10 1765.86 1778.24 1784.29 1762.14
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer2426.61-3.08 -0.13 2429.69 2458.13 2460.23 2422.58
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme239.79-0.45 -0.19 240.24 241.01 241.59 239.07
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Svepeea4179.88-7.89 -0.19 4187.77 4205.82 4214.13 4172.25
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme16075.62-37.46 -0.23 16113.08 16240.69 16261.96 16050.63
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~