yeepeej ieefleefJeefOe
21/08/2017 04:00:00 PM
Gleej-®e{eJe
ûegHe®e{eJeGleejefmLejkegÀue
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme625031
S602792341
yeer312776161104
Dev³e7710029206
kegÀue4491155471651
met®ekeÀ
met®ekeÀebkeÀDebeflece DebkeÀHeefjJele&veHeefjJele&ve (%)HetJe& yeboKegueeG®®eefvecve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme31258.85-265.83 -0.84 31524.68 31609.93 31641.81 31220.53
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe14987.43-221.03 -1.45 15208.46 15292.34 15304.11 14959.07
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe15467.87-150.08 -0.96 15617.95 15664.19 15715.66 15453.82
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10010117.77-98.76 -0.97 10216.53 10247.68 10266.81 10104.60
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004246.95-42.53 -0.99 4289.48 4302.40 4309.97 4241.52
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50013462.74-132.99 -0.98 13595.73 13637.74 13661.77 13446.59
Sme SB[ Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme veskeÌmì 5032798.01-566.66 -1.70 33364.67 33493.73 33610.83 32745.65
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2634.56-24.08 -0.91 2658.64 2666.10 2675.71 2629.81
FvJesmìceWì mì^sìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1641.89-15.60 -0.94 1657.49 1662.61 1666.04 1639.71
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4555.56-43.25 -0.94 4598.81 4622.05 4654.67 4546.00
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1477.494.70 0.32 1472.79 1472.79 1482.33 1466.64
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304003.97-32.95 -0.82 4036.92 4050.84 4056.01 3999.07
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001633.01-15.49 -0.94 1648.50 1654.76 1658.32 1630.89
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001103.15-10.75 -0.97 1113.90 1118.09 1120.61 1101.75
SmeSv[Heer yeerSmeF& meer[er17651.92-47.69 -0.27 17699.61 17780.58 17835.46 17613.92
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme10045.46-30.67 -0.30 10076.13 10113.50 10138.75 10025.39
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme27025.51-158.33 -0.58 27183.84 27282.73 27414.70 26966.24
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme5509.76-34.21 -0.62 5543.97 5562.06 5582.48 5499.32
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme3769.84-29.72 -0.78 3799.56 3805.63 3820.60 3765.45
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer17077.62-142.65 -0.83 17220.27 17263.59 17327.76 17045.77
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer10131.19-84.44 -0.83 10215.63 10245.17 10264.05 10118.40
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme421.74-3.59 -0.84 425.33 426.17 427.76 421.21
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme3814.74-34.34 -0.89 3849.08 3859.13 3868.10 3809.94
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme3881.63-39.13 -1.00 3920.76 3932.72 3939.99 3877.89
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme3507.63-35.47 -1.00 3543.10 3556.79 3577.80 3501.36
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes23544.31-241.39 -1.01 23785.70 23835.11 23948.98 23504.39
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes2565.22-29.51 -1.14 2594.73 2599.50 2611.45 2560.96
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes3077.27-35.85 -1.15 3113.12 3124.70 3147.52 3071.65
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes3724.19-43.36 -1.15 3767.55 3781.39 3806.85 3718.85
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes3316.15-40.75 -1.21 3356.90 3370.72 3377.24 3311.72
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer2064.06-26.07 -1.25 2090.13 2091.85 2109.81 2057.95
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer1413.76-18.50 -1.29 1432.26 1430.88 1442.36 1410.99
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer2032.28-27.82 -1.35 2060.10 2061.68 2068.17 2028.72
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue12755.87-185.63 -1.43 12941.50 13046.87 13225.58 12739.93
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej2249.93-35.04 -1.53 2284.97 2292.82 2297.62 2244.72
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme14562.02-232.44 -1.57 14794.46 14868.81 14982.85 14528.73
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej12730.11-208.06 -1.61 12938.17 12975.93 13015.59 12705.92
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej6584.73-110.78 -1.65 6695.51 6736.81 6743.31 6571.17
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme219.12-3.75 -1.68 222.87 223.63 224.43 218.80
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg8404.52-155.11 -1.81 8559.63 8594.15 8655.82 8387.82
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1661.83-30.95 -1.83 1692.78 1701.02 1714.93 1658.81
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ5611.74-107.95 -1.89 5719.69 5735.06 5736.30 5599.81
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer9875.82-206.07 -2.04 10081.89 10114.95 10114.97 9851.95
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~