yeepeej ieefleefJeefOe
23/06/2017 04:00:00 PM
Gleej-®e{eJe
ûegHe®e{eJeGleejefmLejkegÀue
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme1120031
S572410298
yeer182948151145
Dev³e6712810205
kegÀue3061317251648
met®ekeÀ
met®ekeÀebkeÀDebeflece DebkeÀHeefjJele&veHeefjJele&ve (%)HetJe& yeboKegueeG®®eefvecve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme31138.21-152.53 -0.49 31290.74 31352.57 31365.39 31110.39
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe14583.81-179.26 -1.21 14763.07 14787.85 14801.86 14508.79
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe15381.90-227.59 -1.46 15609.49 15626.19 15645.13 15305.62
SmeSv[Heer yeerSmeF& -1009890.75-67.55 -0.68 9958.30 9976.70 9979.56 9875.41
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004158.46-30.78 -0.73 4189.24 4196.88 4198.15 4149.77
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50013207.78-108.30 -0.81 13316.08 13338.72 13342.45 13176.58
Sme SB[ Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme veskeÌmì 5031587.02-404.94 -1.27 31991.96 32034.45 32062.19 31437.68
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2638.38-17.30 -0.65 2655.68 2660.51 2661.64 2634.62
FvJesmìceWì mì^sìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1605.14-11.57 -0.72 1616.71 1619.72 1620.26 1603.53
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4444.12-56.20 -1.25 4500.32 4521.64 4521.78 4419.47
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1353.78-6.64 -0.49 1360.42 1360.42 1360.42 1345.90
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-303965.93-14.65 -0.37 3980.58 3987.44 3988.22 3960.34
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001587.33-8.92 -0.56 1596.25 1598.80 1598.92 1583.05
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001074.05-6.65 -0.62 1080.70 1082.41 1082.51 1070.61
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme10210.81-19.60 -0.19 10230.41 10249.65 10252.81 10153.08
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej14019.53-36.22 -0.26 14055.75 14064.14 14141.66 13952.61
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej1936.02-5.62 -0.29 1941.64 1941.96 1948.39 1929.84
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer9853.85-33.45 -0.34 9887.30 9903.65 9944.36 9835.86
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej2209.19-8.97 -0.40 2218.16 2220.81 2228.69 2203.96
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ5520.64-22.93 -0.41 5543.57 5551.24 5565.48 5512.25
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ1270.03-6.07 -0.48 1276.10 1276.55 1279.87 1265.74
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ9933.69-56.10 -0.56 9989.79 10009.28 10012.63 9924.35
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ3736.72-22.57 -0.60 3759.29 3766.25 3767.42 3732.14
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ3438.29-20.95 -0.61 3459.24 3470.21 3471.25 3431.48
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue10986.52-69.07 -0.62 11055.59 11056.72 11061.55 10844.58
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme412.14-2.68 -0.65 414.82 415.78 415.87 410.98
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme26618.81-198.00 -0.74 26816.81 26898.05 26905.22 26580.11
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme213.20-1.79 -0.83 214.99 215.38 215.67 211.72
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme3809.72-31.86 -0.83 3841.58 3848.08 3849.14 3800.73
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer2050.25-18.34 -0.89 2068.59 2070.21 2092.09 2008.23
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer5345.56-51.97 -0.96 5397.53 5407.75 5411.38 5332.77
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer17282.08-182.14 -1.04 17464.22 17513.21 17526.64 17229.54
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer2852.32-30.87 -1.07 2883.19 2886.67 2887.27 2833.09
SmeSv[Heer yeerSmeF& meer[er15817.39-174.48 -1.09 15991.87 16008.47 16070.21 15738.60
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme13305.59-152.66 -1.13 13458.25 13490.98 13514.20 13257.72
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme3704.03-46.31 -1.23 3750.34 3754.84 3756.65 3698.54
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1563.92-20.01 -1.26 1583.93 1585.61 1589.02 1561.42
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme3401.10-47.81 -1.39 3448.91 3456.38 3459.64 3389.07
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme6376.76-90.96 -1.41 6467.72 6480.98 6485.56 6356.53
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg8191.01-124.87 -1.50 8315.88 8324.21 8337.05 8176.38
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes23614.53-369.22 -1.54 23983.75 24007.91 24030.28 23590.66
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes2542.85-43.06 -1.67 2585.91 2589.41 2590.93 2530.51
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~