DeJeke└eMe met«eer

2014 ke└er DeJeke└eMe met«eer

  DeJekeÀeMe leejerKe efove
1 ceneefMeJeje$eer 27 He└jJejer, 2014 iegęJeej
2 nesueer 17 cee«e&, 2014 meesceJeej
3 jece veJeceer 8 DeĎewue, 2014 cebieueJeej
4 [e@. yeeyeemeensye Deebyes[ke└j pe│ebleer 14 DeĎewue, 2014 meesceJeej
5 ieg[ Íe└e│e[s 18 DeĎewue, 2014 MegČe└Jeej
6 Deece «egveeJe (ueeske└ meYee) 24 DeĎewue, 2014 iegęJeej
7 cenejeń^ efoJeme 1 ceF&, 2014 iegęJeej
8 jcepeeve F&o 29 pegueeF&, 2014 cebieueJeej
9 mJeeOeervelee efoJeme 15 Deiemle, 2014 MegČe└Jeej
10 ieCesMe «elegLeea 29 Deiemle, 2014 MegČe└Jeej
11 cenelcee ieebOeer pe│ebleer 2 Deke╠ýtyej, 2014 iegęJeej
12 oMenje - efJepe│eoMeceer 3 Deke╠ýtyej, 2014 MegČe└Jeej
13 yeke└jer F&o 6 Deke╠ýtyej, 2014 meesceJeej
14 oerHeeJeueer DeceeJem│ee (ue#ceer Hetpeve) 23 Deke╠ýtyej, 2014 iegęJeej
15 oerHeeJeueer yeefueĎeefleHeoe 24 Deke╠ýtyej, 2014 MegČe└Jeej
16 ceesnj&ce 4 veJebyej, 2014 cebieueJeej
17 iegęveeveke└ pe│ebleer 6 veJebyej, 2014 iegęJeej
18 efČe└meceme 25 efomebyej, 2014 iegęJeej

- cegngle& ý^seE[ie iegęJeej, 23 Deke╠ýtyej, 2014 (oerHeeJeeueer DeceeJem│ee -ue#ceer Hetpeve) kes└ efove mebHeVe nesieer ~
- Ske╠me«eWpe GHejeske╠le DeJeke└eMeeW ceW HeefjJele&ve ke└j meke└lee nw Deewj Fmekes└ efueS meke&g└uej (HeefjHe$e) Deefűece leewj Hej peejer efke└│ee pee│esiee~