DeJeke└eMe met«eer

kewÀueW[j Je<e& pevejer mes efomebyej 2017 kesÀ oewjeve yeerSmeF& ceW efvecveefueefKele efoveeW hej DeJekeÀeMe jnsiee~

  DeJeke└eMe leejerKe efove
1 ieCeleb$e efoJeme 26 peveJejer, 2017 ieg©Jeej
2 ceneefMeJeje$eer 24 HeÀjJejer, 2017 Meg¬eÀJeej
3 nesueer 13 cee®e&, 2017 meesceJeej
4 jece veJeceer 4 Dehe´wue, 2017 cebieueJeej
5 [e@. yeeyee meensye Deebyes[keÀj pe³ebleer leLee ieg[ He´ÀeF[s 14 Dehe´wue, 2017 Meg¬eÀJeej
6 cenejeä^ efoJeme 1 ceF&, 2017 meesceJeej
7 jcepeeve Fo 26 petve, 2017 meesceJeej
8 mJeleb$elee efoJeme 15 Deiemle, 2017 cebieueJeej
9 ieCesMe ®elegLeea 25 Deiemle, 2017 Meg¬eÀJeej
10 cenelcee ieebOeer pe³ebleer 2 DekeÌìtyej, 2017 meesceJeej
11 oerheeJeueer - ue#ceer hetpeve 19 DekeÌìtyej, 2017 ieg©Jeej
12 efoJeeueer yeefuehe´efleheoe 20 DekeÌìtyej, 2017 Meg¬eÀJeej
13 ef¬eÀmeceme 25 efomebyej, 2017 meesceJeej

efvecveefueefKele DeJekeÀeMe MeefveJeej / jefJeJeej keÀes nes jns nQ~

  DeJeke└eMe leejerKe efove
1 ceneJeerj pe³ebleer 9 Dehe´wue, 2017 jefJeJeej
2 yekeÀjer F&o 2 efmelebyej, 2017 MeefveJeej
3 oMenje 30 efmelebyej, 2017 MeefveJeej
4 ceesnjce 1 DekeÌìtyej, 2017 jefJeJeej
5 ieg©veevekeÀ pe³ebleer 4 veJebyej, 2017 MeefveJeej

- cegngle& ì^seE[ie ieg©Jeej, 19 DekeÌìtyej, 2017 (oerheeJeueer - ue#ceer hetpeve) kesÀ efove mebheVe nesiee~
- SkeÌme®eWpe GhejesÊeÀ DeJekeÀeMeeW ceW heefjJele&ve keÀj mekeÀlee nw Deewj FmekesÀ efueS mekeg&Àuej (heefjhe$e) Deefie´ce leewj hej peejer efkeÀ³ee pee³esiee~