SkeÌmeefmeke̳egefjìer keÀesæ[efmeke̳egefjìernsleg(Div) ©
22 Jun 2018531518विकास ग्रेनेरीजmìe@keÀ keÀe efJeYeepeve-
25 Jun 2018532646यूनिप्लाय इंडसmìe@keÀ keÀe efJeYeepeve-
26 Jun 2018512573अवंति फीड्सmìe@keÀ keÀe efJeYeepeve-
26 Jun 2018531344कोंकोरmìe@keÀ keÀe efJeYeepeve-
27 Jun 2018526227फिलाटेक्स इंडियाmìe@keÀ keÀe efJeYeepeve-
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~