HeefjCeece

efmeke̳egefjìer keÀesæ[ /veece (Debûespeer ceW) :  
efmeke̳egefjìer keÀesæ[efmeke̳egefjìer keÀe veeceDeOe& Jeeef<e&keÀ / efleceenerDee@ef[ìs[ / Deve Dee@ef[ìs[efoveebkeÀ
538777एशियाकैपिटलSQ2018-2019Unaudited23/10/2018 06:32:55 PM
512527सुपर सेल्सSQ2018-2019Unaudited23/10/2018 06:30:13 PM
500314ओरिएन्टहोटलSQ2018-2019Unaudited23/10/2018 06:23:13 PM
500343एएमजेलैंडSQ2018-2019Unaudited23/10/2018 06:21:41 PM
517206ल्युमेक्स इंडस्ट्रीजSQ2018-2019Unaudited23/10/2018 06:18:03 PM
530803भगेरियाSQ2018-2019Unaudited23/10/2018 06:18:01 PM
532343टीवीएसमोटरSQ2018-2019Unaudited23/10/2018 06:10:41 PM
533273ओबेरोयरियालिटीSQ2018-2019Unaudited23/10/2018 06:07:40 PM
533302केआईसीएलSQ2018-2019Unaudited23/10/2018 05:56:20 PM
540065आरबीएलबैंकSQ2018-2019Unaudited23/10/2018 05:41:27 PM
514162वेलस्पन इंडियाSQ2018-2019Unaudited23/10/2018 05:39:07 PM
95182618TRIL2028SH2018-2019Unaudited23/10/2018 05:32:27 PM
511196कैनफिनहोम्सSQ2018-2019Unaudited23/10/2018 05:24:40 PM
526025ग्लोबस कंस्ट्रक्टर्सSQ2018-2019Unaudited23/10/2018 05:21:30 PM
532518फ्लोरेंसSQ2018-2019Unaudited23/10/2018 05:16:15 PM
Next
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~